Música no Valadouro

Costa da Mariña lucense

Declamando poemas, canciones de las gentes de 
las -CIVILA- Ciudades Virtuales Latinas
Música

Dende tempo houbo moita afección a música no Valedouro dando orixe a dúos, trios, orquestras, bandas, agrupacións e corais que, ben coma cantantes ou instrumentistas, sementaron notas, lembranza e inolvidable atracción, aprecio por tódalas artes, ciencias.

Por todo, os temos, con estas liñas, en consideración, dando alento, animación ás novas xeracións.

Bandas,Orquestras e Polifónicas

Decatarse deste Val de coro que é "Valle de Oro".
Gaita do Vigo de Adelán.. ..........> 146 Kb
Tambor do Maseda ...................> 084 Kb
A partitura da Madamita ............> 345 Kb
Somos de Lugo .........................> 270 Kb
Música de animación .................> 222 Kb
Unha Bendición de Sta Lucía para todos.
Os máis hábiles fan maxia branca
¡Oh vientos, terremotos, mares y olas
si no podeis hacerme lo que os pido,
concededme un total, completo olvido
para amar, todas las buenas personas.
Cuadro 1º de coplejas populares
GALEGO
CASTELAN
Miña sogra, por me casar
prometeume canto tiña
e agora que me casei
pagoume cunha galiña.
Mi suegra por me casar,
me ofreció una gran propina
y ahora que me casó
no me dio una sola gallina.
Miña sogra, por me casar,
prometeume bois e vacas,
e agora que me casei,
deume somente auga e papas.
Mi suegra por me casar,
me prometió bueyes y vacas,
y después que me casé,
me pagó con agua y papas.
Miña Alcaldesa, por me casar,
prometeume tres ovellas,
unha branca, unha torda
e outra cega e sen orellas.
Mi Alcaldesa, por me casar,
me prometió tres ovejas,
una blanca, una torda
otra ciega y sin orejas
Miña veciña e maila túa
foron xuntas as belotas,
a miña non trouxo nada
e túa lixo nas botas.
Mi vecina y también la tuya
se fueron a las bellotas,
la mía no trajo nada,
la tuya, basura en las botas.
5.-Se queres que o carro cante,
mételle un eixo de freixo,
se queres que o amor veña,
dalle talladas de queixo.
5.-Si quieres que el carro cante,
métele un eje de fresno,
si quieres que el amor venga,
dale tajadas de queso.
A miña filla traballa,
que mo dicen os veciños;
a túa tamén traballa,
de noite cos anxeliños.
Mi hija querida trabaja,
que lo dicen los vecinos;
la tuya también trabaja,
de noche con los angelitos
Pasei pola túa porta
pedinche auga, non ma deche;
pasache ti pola miña,
bebiche canta quixeche.
Pasé por tu misma puerta,
te pedí agua, no la diste;
pasaste tú por la mía,
bebiste cuanta quisiste.
Para vir xunto de min,
para vir xunto de min,
vai lava-la cara, vai,
vaina lavar, galopin.
Para venir junto a mi,
para venir junto a mi,
ve lavar la cara, ve,
ve lavarla, galopin.
Paxariños que cantades,
nas follas dunha roseira;
e contentos disfrutades
de nova e suave raxeira.
Pajaritos que cantáis,
en las hojas del rosal;
¡cuánto es lo que disfrutáis
en cada día estival!
10.-Eu ben vin subi-lo cuco
ó bico dunha cachopa
unha taberna instalada
invitándome a unha copa
10.-Yo bien vi subir el cuco
a lo más alto de un pino,
con una taberna entera
invitando con licor fino
Este día vin o cuco
no pico dun amieiro
unha subela na man,
aprendendo a zapateiro
El otro día vi al cuco
en lo alto de un piñonero,
con una lerma en la mano
aprendiendo a zapatero.
Eu vinte pasar o río
con zoquiños de madeira;
¡ibas tan remangadiña
ó pasar pola ribeira...!
Yo te vi pasar el río
con tus zuecos de madera;
¡ibas tan remangadita
al pasar por la ribera!
Unha vella dixo a outra
polo furado da porta:
"ti goberna a túa vida,
que a miña nada che importa"
Por el hueco de una puerta,
una vieja dijo a otra:
"ocúpate de tu vida,
que la mía no te importa".
Non te cases cun ferreiro,
que da moito que lavar;
casa con un mariñeiro,
que vén lavado do mar.
No te cases con un herrero,
que da bastante que lavar;
cásate con un marinero,
que viene lavado del mar.
Eu agora teño un canciño,
pro meu pai xa ten dous
e destes o pequeniño,
xa fai compañía ós bois...
Yo ahora tengo un perrito,
mas mi padre, tiene dos;
de estos, el más pequeñito
resulta ser muy veloz.
Eu xa teño un canciño,
que vén daquela Marola;
¡que ben che baila o can-can
sobre unha patiña soila!...
Yo ya tengo un perrito,
que vino de esa Marola;
¡que bien te baila el can-can
sobre una patita sola!...
Eu ben sei que vas casar,
que mo dixo a min o tempo;
o mesmo día será:
miña morte, teu casamento.
Ya sé que te vas casar,
a mi me lo dijo el tiempo;
el mismo día será:
mi muerte y tu casamiento.
Miña nai como é tan pobre
e non ten pan que me dar
non se cansa de bicarme
e despois rompe a chorar.
Mi madre como es tan pobre
y no tiene pan que dar,
no se cansa de besarme
y después rompe a llorar.
A miña muller é vella
e de vella non ten fillos;
heina de mandar colgar
a unha figueira de figos
Cómo mi mujer es vieja
y de vieja no tiene hijos;
he de mandarla colgar
en aquella higuera de higos.
20.-Ollos verdes son traidores,
azuis son moi mentireiros,
os negros e acastañados
son firmes e verdadeiros.
20.-Ojos verdes son traidores,
azules son embusteros;
los negros y acastañados
son firmes y verdaderos.


Cuadro 2º de coplejas populares
GALEGO
CASTELAN
Non penses que ti me gustas,
porque che mire para cara;
moitos dos que van a feira,
miran e non compran nada.
No pienses que tú me gustas,
porque te miré a la cara;
muchos que van a la feria,
miran y no compran nada.
O centurión de Viveiro
tenche a chaqueta rota,
que lla estragou unha silva
ó correr tras dunha moza.
El centurión de Vivero
tiene la chaqueta rota,
que se la rompió una silva
al correr tras una moza
O señor cura non baila
porque ten unha coroa
"baile, señor cura, baile,
que Deus todo lle perdoa".
El señor cura no baila,
porque tiene una corona
"baile, señor cura, baile,
que Dios todo lo perdona".
Un home foi ó muíño
e meteu a barba dentro;
levou fariña nas barbas
para face-lo fermento.
Un hombre se fue al molino
y metió la barba dentro,
llevó la harina en las barbas,
con la que se hizo el fermento.
25.-Lévame no teu traseiro
gaivotiña voadora;
lévame no teu peteiro
unha cantiga amorosa.
25.-Llévame en ese trasero,
mi gaviota voladora;
llévame con gran secreto,
una canción amorosa.
Vénte ventiño do mar,
vénte, non che teño medo
que, anque me quita-la gorra,
tamén sei andar a pelo.
Ven vienticillo del mar,
vente, no te tengo miedo,
que, aunque me quitas la gorra,
también sabré andar a pelo.
A Virxen de Guadalupe,
¿quen te puxo moreniña?
"foi unha raiola do sol
que entrou pola ventaniña".
La Virgen de Guadalupe,
¿quién te puso morenilla?
"fue un solo rayo de sol
que entró por la ventanilla".
No lle temas mariñeiro
a ese ventiño do mar,
porque tal vento mareiro
dache mellor navegar.
No le temas marinero
a ese vienticillo del mar,
porque tal viento marino
te da mejor navegar.
Se navegas pola ría,
algunha noite de luar;
ve-las estrelas e a lúa
darlle biquiños ó mar
Si navegas por la ría
una noche de lunar;
ves la luna y las estrellas
darle besos a la mar.
30.-Chamácheme moreniña,
a vista de tanta xente
e agora vaime qudar
moreniña para sempre.
30.-Me llamaste morenita,
oyéndolo mucha gente
y ahora me va quedar
morenita para siempre.
Nena, que vendes as peras,
cantas che mandaron dar,
"Para ti meu querediño,
non mas mandaron contar".
Niña, que vendes las peras,
cuántas te mandaron dar,
"para ti, mi amor querido,
no las mandaron contar".
Emborrachei, emborracheime,
na ribeiriña do mar;
emborrachei, emborracheime,
non puiden desemborrachar.
Me emborraché, me emborraché,
en la ribera del mar;
me emboraché, me emborraché,
no pude desemborrachar.
O gran amor que ti tes,
tampouco a min me faltou;
me alegra que te divirtas,
co que antes a min sobrou.
Los amores que tú tienes,
ya los he tenido yo;
me alegra que te diviertas
con lo que a mi me sobró.
Non acabo de comprender
que sendo doce o amor,
non sempre causa fervor,
máis ben unha forte dor.
No acabo de comprender
que siendo dulce el amor,
no siempre causa fervor
más bien un fuerte dolor.
35.-Teño unha herba na horta
que lle chaman "celedonia";
teño outra herba entre o trigo,
que lle chaman burro toma.
35.- Tengo una hierba en la huerta
que le llaman "celedonia";
tengo otra hierba entre el trigo,
que le llaman burro toma.
Mala ti, túa nai mala,
mala túa avoa e túa tía;
¿Coma ti has de ser boa,
se vas de bruxería?.
Mala tú, mala tu madre,
mala tu abuela y tu tía;
¿Cómo tú has de ser buena
si eres de la brujería?.
Con un voraz incendio,
xa non me importa vivir,
máis me valera fuxir,
antes que seguir co estipendio.
Con un voraz incendio,
ya no me importa vivir,
más me valiera huír
antes que seguir con el estipendio.
Ó vir pola túa porta,
levo presa e vou correndo,
para que teus pais non digan
que de amores te pretendo
Cuando paso por tu puerta,
llevo prisa y voy corriendo,
porque tus padres no digan
que de amores te pretendo.
Dame o que che pido Cristo,
dame que non é diñeiro;
dame o teu bo visto
para xuntar o meu Cruceiro.
Dame lo que te pido Cristo,
dámelo que no es dinero;
dame tu bueno visto
para unirlo a mi Crucero.
40.- O zapato de D. Pedro
ten un crocodilo pintado;
cando D. Pedro baila,
o lagarto menea o rabo.
40.- El zapato de D. Pedro
tiene un cocodrilo pintado;
cuando D. Pedro baila,
el lagarto menea el rabo.
Unha vella nun curral
estaba fritindo un ovo;
saltoulle a chispa no cu
e mandou tocar a fogo.
Una vieja en un corral
estaba fritiendo un huevo;
le saltó la chispa al culo
y mandó tocar a fuego.
O Doutor chamoume Rosa
eu tamén lle respondín:
Señor Doutor, estas rosas,
non quedan no seu xardín
El Doctor me llamo Rosa
yo también le respondí:
Señor Doctor, estas rosas,
no las hay en su jardín.
A carteira de Xescarteira,
parécese a unha marea,
co vaivén de sube e baixa;
pero ela sempre está chea
La cartera de Gescartera,
se parece a una marea,
con un subir y bajar;
pero ella siempre está llena
Viva don Paco y don Xosé
tamén don Xosé Ramón;
póñense todos de pé:
¡Viva todo Chinchón!.
Viva don Paco y don José
también don José Ramón;
se ponen todos de pie:
¡Viva todo Chinchón!.
45.-Agora recordo o nome
das cousas que tanto amei;
mañá recordarei todo
canto na vida amarei.
Ahora recuerdo el nombre
de cosas que tanto amé;
después recordaré todo
cuanto en la vida amaré.
Montouto, montaña fría,
a auguiña que nela nace,
que boas praderías rega
e nelas que ben se pace
Montouto, montaña fría,
el agua que en ella nace,
qué buenas praderas riega
y en ellas que bien se pace.
As cousas vanse aledando,
por onde o meu carro pasa:
carretame herba para o gando,
traime a colleita para casa
Todo, de veras, se anima,
por donde mi carro pasa:
llévame la hierba al ganado,
trae la cosecha a casa.
Siento que el alma se pierda,
en el vello de este prado;
con esta buena, verde hierba,
veré el ganado arrumbado.
Sinto que a ánima se perda,
no veludo deste prado;
con esta boa, verde herba
verei o gando arrumbado
No muíño aquel entrei,
leveime un saco de trigo,
cando poida o volverei:
da miseria, a lei eu sigo
En aquel molino entré,
me llevé un saco de trigo,
cuando pueda, retornará:
de miseria, la ley sigo
50.-Se ten auguiña amorosa,
que non deixe de correr:
prado de sega xeitosa,
dará herba de bo manter.
Si tiene agua dadivosa,
que no deje de salir:
el prado estará orgulloso
dando hierba de buen nutrir


.
.
.
.
.
.
.
.


Continuará
.

<- - - Pinchen para enviar correo...


volver...