Aula 1º

línea de de división

Tema 5.- Un día máis
.
------
Nesta unidade estudiarás
Comprendemos
e expresámonos
Ampliámolo
noso saber
Máis sobre
a lingua
Recursos
para aprender
*Lemos
e entendemos.
*Eu e as miñas teimas

Lingua oral
O coloquio

Lingua escrita
Diario persoal

*Comunicación
e sociedade

*Bilingüismo
e diglosia

*Lingua literaria
*O código:
a lingua literaria

Os xéneros literarios

*Gramática
Determinantes:
artigos,
demostrativos
posesivos

*Vocabulario
Derivación:
os prefixos

*Ortografía
Uso dos dous puntos

Acento gráfico
en sobreesdrúxulas
e esdrúxulas

Técnicas
de lectura crítica
Ó final serás capaz de...
-----

Lemos e entendemos Comprendemos e expresámonos

- Agora que coñéce-lo título desta nova unidade, reflexionade sobre estas cuestións.

  • ¿De que cres que pode trata-la unidade? ¿Que esperas aprender nela?
  • Ollando o título e a ilustración da lectura,¿imaxínas qué nos pode contar?, ¿cal pode se-la relación co título da unidade?
- Anota no teu caderno as túas impresións e contrástaas coas doutros compañeiros e compañeiras.

Eu e as miñas teimas.

Tema 5.-Cantar de cego
.
Nesta unidade estudiarás
A información
Reflexión sobre a lingua
A lingua literaria
* Lectura e análise dun cantar de cego.
* Derivación: prefixación e sufixación.
Lingua e comunicación

* Elaboración dun cantar de cego.

* Identificación das características dos determinantes: artigos, demostrativos, posesivos, indefinidos e numerais.

* Uso dos dous puntos.
* Uso das maiúsculas.
* Uso do guión.

* Subxéneros líricos.
* Recursos literarios fonéticos: paranomasia, similicadencia e palíndromo.
Ó final serás capaz de...
* Analiza-la estructura e o contido dun cantar de cego e elaborar un.
* Formar palabras por prefixación e sufixación.
* Emprega-los determinantes con corrección.
* Inducir e aplicar normas ortográficas sobre o uso dos dous puntos e do guión.
* Inducir e aplicar normas ortográficas sobre o uso das maiúsculas.
* Recoñecer diferentes subxéneros líricos.
* Identificar recursos fonéticos en textos poéticos.
* Crear poemas cos recursos traballados.
-----

A).- A información

Sen ver, nin ler, nin coñecer. Arriba os pobres
do mundo. En pé os escravos sen pan. O mundo será un paraíso a patria da felicidade.


1.-As cantigas populares son unha das manifestacións máis difundidas da lírica do noso folclore. son moitas as recollidas en diversas recompilacións.
---continuará--

Ó redor da túa mesa
vimos a lembrar,
que a túa palabra é camiño,
e o teu corpo felicidade.
------


línea de de división

Cadro de versos populares
GALEGO
CASTELAN
Polas portas dos pobres
e tamén das dos ricos,
entran cantares galegos,
con aires de vilancicos.
Por las puertas de los pobres,
y también de las de los ricos,
entran cantares gallegos,
con aires de villancicos.
------------------------------------------------

Pinchen para suxerencias, propostas...


volver... -----