Aula 1º

línea de de división

Tema 7.- O coidado da saúde
.
------
Nesta unidade estudiarás
Comprendemos
e expresámonos
Ampliámolo
noso saber
Máis sobre
a lingua
Recursos
para aprender
*Lemos
e entendemos.
*Seis semanas
sen saír

Lingua oral
Mesa redonda

Lingua escrita
Prospecto
dun medicamento

*Comunicación
e sociedade

* A reportaxe

*Lingua literaria
*A lírica

*Gramática
O adxectivo

*Vocabulario
Derivación:
os sufixos

*Ortografía
Uso do punto
e coma

Acento gráfico
en palabras agudas

Recursos para
inicia-lo estudio
Ó final serás capaz de...
-----

Lemos e entendemos Comprendemos e expresámonos

-Reflexionade en pequenos grupos qué hábitos ou elementos do contorno poden influir positivamente ou negativamente no coidado da vosa saúde. Seguide estas indicacións.

  • Cada un vai dicindo as ideas e os elementos que se lle ocorren.
  • Anotádeas todas e agrupádeas por categorías, segundo teñan algo en común. Por exemplo: temas relacionados coa comida, co exercicio físico...
  • Comentade cómo se poderían corrixí-los hábitos e elementos negativos.

Seis semanas sen saír.

Tema 7.-A contaminación
.
Nesta unidade estudiarás
A información
Reflexión sobre a lingua
A lingua literaria
* Análise e interpretación dun texto científico.
* Técnicas de estudio: o resumo mediante cifras e letras.
* A sinonimia

Lingua e comunicación

* Preparación e realización dunha exposición científica.
* Preparación, presentación e realización de exames.

* Identificación e clasificación de pronomes: persoais, demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos e relativos.

* Uso de punto e coma.
* Acentuación diacrítica.
* Encontro de vocais na palabra: o ditongo e o hiato.

* Recoñecemento dos diferentes tipos de personaxes.
* Comentario dunha lenda.
* Recursos literarios sintácticos: diloxía e calambur.
* Elaboración dunha lenda estructurada e con personaxes dadas.
Ó final serás capaz de...
* Interpretar e analizar un texto científico.
* Reflexionar sobre as causas e os efectos da contaminación atmosférica e apuntar posibles ssolucións para evitala ou reducila.
* Elaborar un resumo mediante cifras e letras.
* Empregar palabras sinónimas axeitadas ó contexto.
* Identifica-los pronomes máis importantes.
* Aplicar nos escritos o uso do punto e coma.
* Empregar adecuadamente o acento diacrítico.
* Recoñece-los ditongos crecentes e decrecentes e os hiatos e saber separar en sílabas as palabras que os conteñen.
* Crear textos narrativos con estructura e cunha caracterización axeitada das personaxes.
* Identificar recursos sintácticos en textos poéticos.
-----

A).- A información

1.-Anota elementos que poden produci-la contaminación e solucións para reducila ou evitala.

Elementos contaminantes
Solucións
Gases tóxicos dos automóbiles.Utilizar menos o automóbil e máis o transporte público
O lixo urbanoExistencia de plantas transformadoras
Gases tóxicos das industriasControlar a saída de gases
Vertidos incontrolados , os ríos, mares, etc Usar depuradoras
......
......

A moita marcha produce 
moitos gases no tubo do escape
Lectura
Os contaminantes atmosféricos son substancias que se están presentes na atmosfera implican risco de dano para o ser humano e o seu medio ambiente.

Os efectos negativos dos contaminantes deben entenderse na súa máis ampla acepción, pois non só inclúe os riscos para a saúde do ser humano, dos animais e as plantas, senón perigos de variación de temperatura ambiente e alteracións do clima, así como riscos para a calidade de vida ou o disfrute de bens utilitarios ou artísticos, como edificios, monumentos, etc.

A contaminación pode ser natural, se está orixinada por un fenómeno da natureza como unha erupción volcánica, ou antropoxénica se é debida ás actividades domésticas ou industriais do ser humano.

Os efectos da contaminación débense, non só á natureza e cantidade das emisións contaminantes, senón tamén ós niveis de ínmísión na zona circundante, é dicir, ás cantidades de gases e partículas incorporadas á atmosfera e ó tempo que permanecen nela. Non hai que esquece-los efectos sínérxícos que a acción recíproca dos contaminantes pode exercer aumentando a súa acción nociva.

Deixando á parte que os contaminantes atmosféricos se dispersan tanto horizontal como verticalmente, aproveitando a circulación das correntes de aire e o intercambio vertical, a atmosfera ten mecanismos de depuracíón eliminando as ímpurezas por sedimentación, absorción, precipitación atmosférica e lavado .

A sedimentación dáse en partículas de grande tamaño, xeralmente na proximidade do lugar onde se producen, aínda que ás veces a grandes distancias. A absorción ten lugar na superficie da auga, na terra, na vexetación ou nas edificacións e depura unicamente as capas inferiores da atmosfera. As precipitacións de auga limpan un maior volume de aire ó se-las substancias polucionantes núcleos de condensación de gotas. Finalmente o lavado dáse por simple arrastre de contaminantes ata o solo pola auga da choiva ou pola neve. Os fenómenos contaminantes que ata hai poucos anos eran esporádicos ou ocasionais, de xeito que só influían temporalmente na atmosfera e daban tempo a esta a recupera-lo seu estado inicial me- diante autodepuración, hoxe son cotiáns e a súa constancia e persistencia fan que o proceso de de- puración estea desbordado, non sendo posible restablece-la pureza do aire máis que limitándoos ou eliminándoos.

Álvaro Rodríguez López, Química e medio ambiente,
Ed. Plana.

antropoxéníco: ocasionado polo ser humano.
ínmisíón: introducción.
sínérxícos: de unión.
nocíva: daniña rexudicial.
depuracíón: limpeza.
ímpurezas: sucidade, restos, residuos.
absorción: disolución.
precípitación: chuvia.

-----

Reúnenos a súa presencia
e o seu recordo anterior,
celebramos a súa memoria,
e a entrega do seu amor.
------


línea de de división

Cadro de versos populares
GALEGO
CASTELAN
Unha froita naceu verde
cor que co tempo perdeu,
o corazón naceu libre,
e a Virxe mo embeleceu.
Una fruta nació verde,
el tiempo la maduró;
mi corazón nació libre,
y la Virgen lo embelleció.
------------------------------------------------

Pinchen para suxerencias, propostas...


volver... -----