Aula 1º

línea de de división

Tema 16.-APÉNDICE GRAMATICAL
. -----

Nesta unidade repasarás
Pronomes persoais tónicos
Número Persoa e xénero Suxeito Formas oblícuas
Libres Ligadas
Singular eu min conmigo

(Forma de cortesía)
ti
vostede
contigo
3ª(masc./fem.)el/ela
Pluralnós(nosoutros/asconnosco

(Forma de cortesía)
vós(vosoutros/as)
vostedes
convosco
3ª(masc./fem.)eles/elas

Pronome personais átonos
Pronomes persoais átonos
Número Persoa e xénero Non reflexivos Reflexivos
de OI de OD
Singular
me
che
te
3ª (masc. / fem. ) lleo, -lo, -no, / a, la, na
se
Plural
nos
vos
3ª (masc. / fem. ) llesos, -los, -nos, / as, las, nas
se

Contraccións dos pronomes átonos
Contraccións dos pronomes átonos
Pronomes de OI
mechellenosvoslles
Pronomes OD o mochollonolovolollelo
a machallanolavolallela
os moschosllosnolosvolosllelos
as maschasllasnolasvolasllelas

Determinantes e pronomes demostrativos
Determinantes e pronomes demostrativos
Masc. Fem.NeutroMasc.Fem.NeutroMasc. Fem.Neutro
Singular esteestaisto
(esto)
eseesaiso
(eso)
aquelaquelaaquilo
(aquelo)
Pluralestesestas-
-
esesesas -
-
aquelesaquelas -
-

Contraccións dos demostrativos
Contraccións dos demostrativos
este, -s esta, -sistoese, -sesa, -sisoaquel, -es aquel, -asaquilo
de deste, -sdesta, -sdistodese, -sdesa, -sdisodaqueles, -sdaquela, -sdaquilo
enneste, -snesta, -snistonese, -snesas, -snisonaqueles, -snaquelas, -snaquilo

este eseaquel
outro estoutroesoutroaqueloutro
outra estoutraesoutraaqueloutra
outros estoutrosesoutrosaqueloutros
outras estoutrasesoutrasaqueloutras

estoutro, -sestoutra, -sesoutro, -s esoutra, -s aqueloutro, -s aqueloutra, -s
de destoutro, -sdestoutra, -sdesoutro, -s desoutra, -s daqueloutro, -s daqueloutra, -s
en nestoutro, -snestoutra, -snesoutro, -s nesoutra, -s naqueloutro, -s naqueloutra, -s

Determinantes e Pronomes Posesivos
Un posuidor
Varios posuidores
NúmeroXénero1ª persoa2ª persoa 3ª persoa 1ª persoa2ª persoa 3ª persoa
SingularMasc.meuteuseunosovoso seu
Fem.miñatúasúanosavosa súa
PluralMasc.meusteusseusnososvosos seus
Fem.miñastúassúasnosasvosas súas

*****

Determinantes e pronomes indefinidos
Singular
Plural
- Masculino - - Feminino - - Masculino - - Feminino -
ununhaunsunhas
algúnalgunhaalgúnsalgunhas
ningúnningunhaningúnsningunhas
todotodatodostodas
cantocantacantoscantas
tantotantatantostantas
demasiadodemasiadademasiadosdemasiadas
moitomoitamoitosmoitas
poucopoucapoucospoucas
abondoabondaabondosabondas
outrooutraoutrosoutras
mesmomesmamesmosmesmas
propiopropiapropiospropias
ambosambas
variosvarias
entrambosentrambas
taltales
bastantebastantes
Invariables
máis menos demais

****

Determinantes indefinidos
Variables certo certa certos certas
Invariables
cada

Pronomes indefinidos
alguén nada cada ningúen ren
calquera algo todo(colectivo) cadaquén

Contraccións dos indefinidos
Masculino FeminimoMasculino Feminimo
algún algunhaalgunhosalgunhas
dedalgúndalgunhadalgúnsdalgunhas
ennalgúnnalgunhanalgúnsnalgunhas
outrooutraoutrosoutras
dedoutrodoutradoutrosdoutras
ennoutronoutranoutrosnoutras

****

Pronomes relativos, exclamativos e interrogativos
Singular
Plural
Masculino FeminimoMasculino Feminimo
- Variables - canto cantacantoscantas
cal
cales
- Invariables -
que
quen

Determinantes e pronome numerais
Cardinais
Ordinais
Multiplicativos
un/unha vinteún/vinteúnhaprimeiro/-a décimo noveno/ -adobre ou duplo/ -a (x 2)
dous/dúas trintasegundo/-a vixésimo/ -atriple ou triplo/ -a (x 3)

-----continuará. ----


línea de de división

Cadro de versos populares
GALEGO
CASTELAN
A luz dun futuro día
vence intensa escuridade,
para que brille nas nosas almas,
esa luz da verdade.
La luz de un futuro día,
vence intensa oscuridad,
para que brille en nuestras almas,
esa luz de la verdad.
------------------------------------------------

Pinchen para suxerencias, propostas...


volver... -----