I.E.S ALFOZ-VALADOURO - Biblioteca e Aula de ESTUDIO

línea de de división

Biblioteca I.E.S. Alfoz - Valadouro.

Tema.-Alcanzar premio
.

 A _ _ _ _ da alma miña, ceo santo que principio, 
luz onde o Sol o toma, fermoso e lindo ser, dime que podes 
facer por Min, que non me poido olvidar de Ti. - / - A _ _ _ _ del alma mía, 
cielo santo que principio, luz donde el Sol lo toma, hermoso y lindo ser, 
dime que puedes hacer por Mi, que no me puedo olvidar de Ti

A Z_r_ estudiando

No te olvido
- T E R R A -
(Tierra)


A Z_r_ estudiando
A Z_r_ estudiando
A Z_r_ estudiando
Tengo un jardín
lleno de flores;
en el florecen
frutos y colores.
Inseparable compañero
fiel amigo, animador
inmejorable consejero
das ideas ¡que buen pastor!

Tormento para estudiantes
de los necios buen camino;
decoración de comerciantes,
de los sabios gran cariño.

Sagrado depósito de fe
recadero de lo pasado:
de lo futuro buen pie,
y de lo presente consultado.

Apasiona bien la soledad,
a quien siempre a el recurre;
el tiempo no le es edad,
pues nunca para el transcurre.

De los ignorantes hace sabios,
de los perezosos diligentes;
hermosas palabras de los labios,
y buenos modos de las gentes.

No puede ser de otra manera,
así es el libro, un amigo;
de una mente artimañera,
como de la TIERRA es el TRIGO.

Z_r_
Tengo un geranio
en mi huerta
que aunque llueva
nada le importa.

Del cielo cayó una estrella
y pobre como quedó,
así se queda una persona,
cuando le dicen que no.
 A _ _ _ _ da alma miña, ceo santo que principio, 
luz onde o Sol o toma, fermoso e lindo ser, dime que podes 
facer por Min, que non me poido olvidar de Ti. - / - A _ _ _ _ del alma mía, 
cielo santo que principio, luz donde el Sol lo toma, hermoso y lindo ser, 
dime que puedes hacer por Mi, que no me puedo olvidar de Ti
Do ceo caeu unha estrela
e pobre como quedou,
así quédase unha persoa,
cando lle din:" non estou".

---> Fai click co Mouse[mause] sen medo e baixate os seguintes programiñas.

Fai click co Mouse[mause] Biblioteca I.E.S. ALFOZ-VALADOOURO ...> 1.01 GB de tamaño.

A nación vai progresando
e a sociedade le en aumento
que xa moi pouco importa
se hai bo ou mal comportamento.
La nación va progresando
y la sociedad lee en aumento
que ya muy poco interesa
si hay buen o mal comportamiento.
Os camiños do Superior
son vías que Él calculou
e os que a nosoutros
sempre Él nos facilitou.
Los caminos del Superior
son vías que Él calculó
y los que a nosotros
siempre Él nos facilitó.
· Galego · · Castelán · estúdianse con afán.
Fai click co Mouse[mause] Clasificación de libros. ...> Vendo a clasificación xeral de libros para calquera Biblioteca.
Fai click co Mouse[mause] Un mundo mellor. ...> Por un mundo mellor en tódolos aspectos.
Fai click co Mouse[mause] Aprender a Táboa de sumar, restar, multiplicar e dividir. ...>As catro regras.
Fai click co Mouse[mause] Aprender a Táboa de sumar, restar, multiplicar e dividir. ...>As catro regras.
Fai click co Mouse[mause] Operadores básicos de sumar, restar, multiplicar e dividir. ...>Practicando as catro regras.
Fai click co Mouse[mause] Operadores básicos de sumar, restar, multiplicar e dividir. ...>Practicando as catro regras.
Fai click co Mouse[mause] Calculadora de D. Pedro Pardo de Cela. ...>Practicar as catro regras.
Fai click co Mouse[mause] Tres en raia para xogar. ...>A xogar sen cansar.
Fai click co Mouse[mause] Restaurar os aforros. ...>Aprendendo a aforrar para comprar mellor sempre.
Fai click co Mouse[mause] Calculadora ...> 32 kb de tamaño programada en V. E. Para sumar,restar,multiplicar, dividir, potenciación, radicación,logaritmizar, integrar, derivar y diferenciación.

Nota para extraer la raíz cuadrada:
En cantidad 1: se pone el número a verificar.
En cantidad 2: se pone un: 0
Fai click co Mouse[mause] Porcentaxe ...> 22 kb de tamaño programado en V. E.
Fai click co Mouse[mause] Sistema 2 incognitas ...> 22 kb de tamaño programado en V. E. Para calcular as dúas incognitas.
Fai click co Mouse[mause] Sistema 3 incognitas ...> 29 kb de tamaño programado en V. E. Para calcular as tres incognitas.
Fai click co Mouse[mause] Ecuación 2º grado ...> 28 kb de tamaño programada en V. E. Para calcular as raíces das ecuacións de segundo grado.
Fai click co Mouse[mause] Calcular unha factorial ...> 20 kb de tamaño programado en V. E.
Fai click co Mouse[mause] Sabe-los días vividos en este mundo ...> 32 kb de tamaño programado en V. E.
Fai click co Mouse[mause] Programa de manexo de botones ...> 24 kb de tamaño programado en V. E.
Fai click co Mouse[mause] Programa de xogo, manexo de formulario ...> varios kbs programado Access.
Fai click co Mouse[mause] Programa de cálculo de dúas cantidades, manexo de formulario ...> Access.
Fai click co Mouse[mause] Unhas letras para escribir. ...> Las letras y su tamaño.
Fai click co Mouse[mause] Unhas cores para colorear. ...> As cores fundamentais.
Fai click co Mouse[mause] Controla-lo tempo. ...> Controla-lo tempo de traballo no ordenador.
Fai click co Mouse[mause] Controla-la temperatura. ...> Controla-la temperatura pasándoa a outras escalas termométricas.
Fai click co Mouse[mause] Coñece-las escalas de temperatura. ...> Controla-la temperatura pasándoa a varias escalas.
Fai click co Mouse[mause] La ruleta para exactidud. ...> Exacto ó marcar.
Fai click co Mouse[mause] No te olvides de ser feliz. Textos de Pablo Neruda ...>Microsoft PowerPoint.
Fai click co Mouse[mause] Autocad ......> Debuxo técnico.

debuxos de arco e liñas

Plano de altofalante.

Lámina de equidistancia.

A cadeira ó fin de curso.

A saída dos gases do pistón da moto no tubo de escape A saída dos gases do pistón da moto no tubo de escape
A moita marcha
produce moitos gases no tubo do escape -- Continuará--
Superdinámica Folla d acceso BASE d DATOS, raudo paso
-----------
línea de de división

Cadro de versos populares
GALEGO
CASTELAN
Unha froita naceu verde
cor que co tempo perdeu,
o corazón naceu libre,
e a Virxe mo embeleceu.
Una fruta nació verde,
el tiempo la maduró;
mi corazón nació libre,
y la Virgen lo embelleció.
--------
Obxectivos

Primeiro de eso c:\e2xu\obxec.doc
1
 1. Recoñece-los principais signos de puntuación
 2. Empregar correctamente o diccionario
 3. Describir oralmente obxectos.
 4. Identifica-las principais linguas do mundo e recoñece-las linguas románicas.
2
 1. Separar palabras en sílabas e clasificar palabras segundo o número de sílabas.
 2. Identifica-las características dos textos en verso e prosa.
 3. Recoñece-las características dos diferentes tipos de diccionarios.
3
 1. Acentuar palabras correctamente.
 2. Recoñece-las diferentes acepcións dunha palabra.
 3. Identifica-las características dun texto narrativo en primeiro persoa e elaborar narracións subxectivas.
4
 1. Puntuar correctamente os textos.
 2. Utiliza-las maiúsculas adecuadamente
 3. Aplica-la ortografía da palabra con corrección.
 4. Comprende-lo contido e identifica-la estructura das noticias e do xornal e elaborar noticias.
 5. Formar palabras por composición
 6. Identificar e clasifica-los diferentes tipos de substantivos que hai e a formación do feminino e do plural
5
 1. Emprega-los determinantes con corrección.
 2. Aplicar axeitadamente o uso dos dous puntos, do guión e das maiúsculas nos escritos.
 3. Formar palabras por sufixación e derivación.
6
 1. Elaborar resumos mediante a técnica do subliñado
 2. Empregar correctamente os adxectivos.
 3. Aplicar axeitadamente os puntos suspensivos e a acentuación diacríptica nos escritos.
 4. Identifica-las características de diálogos en estilo directo e indirecto.
7
 1. Identificar e clasifica-los pronomes.
 2. Aplicar correctamente nos escritos o uso do punto e coma e do acento diacrítico.
 3. Recoñece-los ditongos e hiatos e saber separar en sílabas as palabras que os conteñen.
8
 1. Aplicar correctamente o uso da coma e do "b".
 2. Identifica-los pronomes átonos máis importantes e os complementos que representan.
 3. Recoñece-los principais tipos de narrador que existen.
9
 1. Distinguir entre voz pasiva e a voz activa.
 2. Empregar correctamente a coma nos escritos.
 3. Aplicar adecuadamente nos escritos propios as normas de uso de "b" e a acentuación de hiatos
 4. Recoñece-los distintos tipos de descrición de persoas.
10
 1. Recoñecer palabras polisémicas.
 2. Aplicar adecuadamente nos escritos o uso do "v" e da coma.
 3. Recoñece-las formas non persoais dos verbos e distintas perífrases verbais
11
 1. Aplicar axeitadamente nos escritos propios normas sobre o uso do "v" e da raia.
 2. Recoñece-los verbos regulares e irregulares.
 3. Analiza-la estructura dunha entrevista.
12
 1. Utilizar correctamente nos escritos o "v"
 2. Empregar correctamente as parénteses.
 3. Identificar e utilizar adverbios e locucións adverbiais.
 4. Comentar textos dialogados.
13
 1. Inducir e aplicar normas ortográficas sobre o uso de "s", de "x" e do acento gráfico en palabras compostas.
 2. Organiza-lo propio vocabulario en campos semánticos.
 3. Definir palabras por sinonimia.
14
 1. Inducir e aplicar normas ortográficas sobre as comiñas, o "h" e a diérese.
 2. Identifica-las distintas acepcións de cadad palabra.
 3. Utilizar diferentes recursos para exercita-la memoria.
 4. Distingui-lo suxeito do predicado e recoñece-los distintos compoñentes do suxeito.
15
 1. Interpretar textos onde se utilizan recursos expresivos verbais e non verbais.
 2. Distingui-los diferentes tipos de predicado.
 3. Recoñece-los elementos constiuíntes do predicado
--------------

Obxectivos de 2º curso. c:\e2xu\obxec.doc
1

 1. Distingui-las sílabas tónicas das átonas e clasificar palabras segundo a posición da sílaba tónica.
 2. Identificar campos semánticos
 3. Identifica-los sistemas, elementos e funcións da comunicación.
2
 1. Aplicar correctamente as normas de acentuación
 2. Recoñecer oracións segundo a actitude do falante e desde o punto de vista sintáctico.
 3. Amplia-lo vocabulario cos principais prefixos , sufixos.
3
 1. Utilizar correctamente os dous puntos.
 2. Identifica-los ditongos decrecentes e crecentes e acentuar palabras que os conteñan.
 3. Distingui-lo suxeito e o predicado dunha oración simple e recoñece-los diferentes tipos de suxeitos.
4
 1. Empregar correctamente palabras sinónimas adecuadas ó contexto.
 2. Formar xentilicios a partir da sufixación
 3. Analiza-lo sintagma nominal desde o punto de vista morfolóxico e sintáctico.
5
 1. Inducir e aplicar normas ortográficas sobre o uso da coma.
 2. Recoñece-lo predicado verbal, o predicado nominal e os principais complementos do predicado.
 3. Recoñece-los principais trazos do subxénero narrativo da novela.
 4. Comentar textos literarios.
6
 1. Formar palabras mediante prefixos e sufixos cultos
 2. Recoñece-lo O D a partir da pronominalización e da transformación a pasiva.
 3. Analiza-los diferentes complementos verbais.
 4. Inducir e aplicar normas ortográficas sobre o uso do "h" e da coma.
7
 1. Formar palabras mediante o procedemento da derivación
 2. Recoñece-lo OI a partir da pronominalización.
 3. Inducir e aplicar normas ortográficas sobre o uso dos grupos consonánticos problemáticos e dos puntos suspensivos
 4. Recoñece-los principais trazos do subxéneros didácticos e históricos.
8
 1. Analizar e comentar fábulas con diálogo.
 2. Indentificar antónimos.
 3. Recoñecer e analiza-lo atributo e o predicado a partir da pronominalización.
 4. Analizar e comentar oracións.
9
 1. Analiza-los diferentes complementos verbais
 2. Identifica-lo complemento circunstancial
 3. Recoñece-lo complemento Axente.
 4. Inducir e aplicar normas referidas ó uso de "b" e "v" e das parénteses.
10
 1. Recoñece-las formas non persoais do verbo e analiza-las súas funcións.
 2. Inducir e aplicar normas ortográficas sobre "s" e "x" e sobre as comiñas.
 3. Analizar e cumprimentar impresos.
11
 1. Identificar oracións simples e compostas, coordinación e subordinación.
 2. Aplicar normas ortográficas sobre o uso de "x" "ll" "I" de "c" "z" e do guión.
12
 1. Aplica-las normas de uso do "b", "v" "h",, recoñecendo homonimia, antonimia, sinonimia, polisemia.
 2. Clasificar e recoñece-los tipos de proposicións compostas.
 3. Analiza-las partes dunha noticia, diario.
-----------

A -v e r d e- HISTORIA D SEMPRE.
Este é un pequeniño relato sobre catro (4) persoeiros que se chamaban:
 1. TODO O MUNDO.
 2. ALGUÉN.
 3. CALQUERA.
 4. NINGUÉN.
Había que facer un traballiño interesante e TODO O MUNDO estaba seguro de que ALGUÉN o faría.

Poder, podíao ter feito CALQUERA; pero NINGUÉN o fixo.

Entón ALGUÉN enfadouse e fixo expediente, procesou e incluso condenou eternamente porque era un traballo de TODO O MUNDO.

Pero TODO O MUNDO. pensou que CALQUERA o podía facer e NINGUÉN sabía que ningún o faría.

Ó final TODO O MUNDO botoulle a culpa ALGUÉN cando NINGUÉN fixo o que CALQUERA podía xa, ter feito.

-----------
La era de la posmodernidad.
 1. Hemos entrado ya en el tercer milenio y, en las sociedades avanzadas de Europa, se vive un momento cultural difuso, que ha sido designado con el nombre de posmodernidad.
 2. No es fácil precisar los contornos de esta cultura posmoderna, aunque podemos anotar entre sus rasgos más notables algunos que parecen dificultar la verdad del hombre contemporáneo.
 3. Es, sin duda, una cultura de la intrascendencia, que ata a la persona al "aqui" y al "ahora", haciéndole vivir sólo para lo inmediato, sin necesidad de abrirse al misterio de la trascendencia.
 4. E Amor ha perdido interés y significado en la medida en que no es reconocido como horizonte último de la existencia.
 5. Es una cultura del "divertimiento" que arranca a la persona de si misma, haciéndola vivir en el olvido de las grandes cuestiones que lleva en su corazón el ser humano. En contra de la máxima agustiniana, "No salgas de ti mismo; en tu interior habita la verdad", el ideal de no pocos parece ser vivir fuera de si mismos.
 6. No es fácil así el encuentro con el "Amor escondido" que. habita en cada uno de nosotros.
 7. Es también una cultura en la que el "ser" es sustituido por el tener". Son muchos los que terminan dividiendo su vida en dos tiempos:
 8. el dedicado a trabajar y el consagrado a consumir.
 9. El espíritu posesivo alimentado por la gran cantidad de objetos puestos a disposición de nuestros deseos, es entonces el principal obstáculo para el encuentro con el Amor.
 10. No es extraño que la pregunta aflore entre los estudiosos de la relación social: ¿Se puede ser convivencial en la posmodernidad?
 11. Ciertamente, de poco sirve en este contexto cultural una relación donde se habla sin comunicarse con el Amor, se une en común sin unirse totalmente en común con nadie, se asiste a mitin sin celebrar nada vital. Una relación donde hay de todo, pero donde queda fuera precisamente el Amor.
 12. Todos recuerdan: "Cultiva buena fama y héchate a vivir" o "Preparad el camino del Amor. Entre nosotros este grito tiene hoy una traducción: "Id al corazón mismo de la Verdad, buscad lo esencial, acoged al Amor".
 13. En obras recientes, los prestigiosos afirman que, en definitiva, "la verdad consiste en saberse amado y responder al amor con amor". Sin duda, es lo esencial para abrir en nuestras vidas el camino al Amor MAYOR.
 14. Así es para todos lo mejor de lo mejor: -EL AMOR-.
J.A.P. "Un camiño diferente."
-----------

Pinchen para suxerencias, propostas...


volver... -----