Coplejas populares

Visitar CIVILA, Ciudades Virtuales Latinas

Costa da Mariña lucense

Declamando poemas, canciones de las gentes de las -CIVILA- Ciudades Virtuales Latinas
Cuadro 1º de coplejas populares
GALEGO
CASTELAN
Miña sogra, por me casar
prometeume canto tiña
e agora que me casei
pagoume cunha galiña.
Mi suegra por me casar,
me ofreció una gran propina
y ahora que me casó
no me dio una sola gallina.
Miña sogra, por me casar,
prometeume bois e vacas,
e agora que me casei,
deume somente auga e papas.
Mi suegra por me casar,
me prometió bueyes y vacas,
y después que me casé,
me pagó con agua y papas.
Miña Alcaldesa, por me casar,
prometeume tres ovellas,
unha branca, unha torda
e outra cega e sen orellas.
Mi Alcaldesa, por me casar,
me prometió tres ovejas,
una blanca, una torda
otra ciega y sin orejas
Miña veciña e maila túa
foron xuntas as belotas,
a miña non trouxo nada
e túa lixo nas botas.
Mi vecina y también la tuya
se fueron a las bellotas,
la mía no trajo nada,
la tuya, basura en las botas.
5.-Se queres que o carro cante,
mételle un eixo de freixo,
se queres que o amor veña,
dalle talladas de queixo.
5.-Si quieres que el carro cante,
métele un eje de fresno,
si quieres que el amor venga,
dale tajadas de queso.
A miña filla traballa,
que mo dicen os veciños;
a túa tamén traballa,
de noite cos anxeliños.
Mi hija querida trabaja,
que lo dicen los vecinos;
la tuya también trabaja,
de noche con los angelitos
Pasei pola túa porta
pedinche auga, non ma deche;
pasache ti pola miña,
bebiche canta quixeche.
Pasé por tu misma puerta,
te pedí agua, no la diste;
pasaste tú por la mía,
bebiste cuanta quisiste.
Para vir xunto de min,
para vir xunto de min,
vai lava-la cara, vai,
vaina lavar, galopin.
Para venir junto a mi,
para venir junto a mi,
ve lavar la cara, ve,
ve lavarla, galopin.
Paxariños que cantades,
nas follas dunha roseira;
e contentos disfrutades
de nova e suave raxeira.
Pajaritos que cantáis,
en las hojas del rosal;
¡cuánto es lo que disfrutáis
en cada día estival!
10.-Eu ben vin subi-lo cuco
ó bico dunha cachopa
unha taberna instalada
invitándome a unha copa
10.-Yo bien vi subir el cuco
a lo más alto de un pino,
con una taberna entera
invitando con licor fino
Este día vin o cuco
no pico dun amieiro
unha subela na man,
aprendendo a zapateiro
El otro día vi al cuco
en lo alto de un piñonero,
con una lerma en la mano
aprendiendo a zapatero.
Eu vinte pasar o río
con zoquiños de madeira;
¡ibas tan remangadiña
ó pasar pola ribeira...!
Yo te vi pasar el río
con tus zuecos de madera;
¡ibas tan remangadita
al pasar por la ribera!
Unha vella dixo a outra
polo furado da porta:
"ti goberna a túa vida,
que a miña nada che importa"
Por el hueco de una puerta,
una vieja dijo a otra:
"ocúpate de tu vida,
que la mía no te importa".
Non te cases cun ferreiro,
que da moito que lavar;
casa con un mariñeiro,
que vén lavado do mar.
No te cases con un herrero,
que da bastante que lavar;
cásate con un marinero,
que viene lavado del mar.
Eu agora teño un canciño,
pro meu pai xa ten dous
e destes o pequeniño,
xa fai compañía ós bois...
Yo ahora tengo un perrito,
mas mi padre, tiene dos;
de estos, el más pequeñito
resulta ser muy veloz.
Eu xa teño un canciño,
que vén daquela Marola;
¡que ben che baila o can-can
sobre unha patiña soila!...
Yo ya tengo un perrito,
que vino de esa Marola;
¡que bien te baila el can-can
sobre una patita sola!...
Eu ben sei que vas casar,
que mo dixo a min o tempo;
o mesmo día será:
miña morte, teu casamento.
Ya sé que te vas casar,
a mi me lo dijo el tiempo;
el mismo día será:
mi muerte y tu casamiento.
Miña nai como é tan pobre
e non ten pan que me dar
non se cansa de bicarme
e despois rompe a chorar.
Mi madre como es tan pobre
y no tiene pan que dar,
no se cansa de besarme
y después rompe a llorar.
A miña muller é vella
e de vella non ten fillos;
heina de mandar colgar
a unha figueira de figos
Cómo mi mujer es vieja
y de vieja no tiene hijos;
he de mandarla colgar
en aquella higuera de higos.
20.-Ollos verdes son traidores,
azuis son moi mentireiros,
os negros e acastañados
son firmes e verdadeiros.
20.-Ojos verdes son traidores,
azules son embusteros;
los negros y acastañados
son firmes y verdaderos.


Cuadro 2º de coplejas populares
GALEGO
CASTELAN
Non penses que ti me gustas,
porque che mire para cara;
moitos dos que van a feira,
miran e non compran nada.
No pienses que tú me gustas,
porque te miré a la cara;
muchos que van a la feria,
miran y no compran nada.
O centurión de Viveiro
tenche a chaqueta rota,
que lla estragou unha silva
ó correr tras dunha moza.
El centurión de Vivero
tiene la chaqueta rota,
que se la rompió una silva
al correr tras una moza
O señor cura non baila
porque ten unha coroa
"baile, señor cura, baile,
que Deus todo lle perdoa".
El señor cura no baila,
porque tiene una corona
"baile, señor cura, baile,
que Dios todo lo perdona".
Un home foi ó muíño
e meteu a barba dentro;
levou fariña nas barbas
para face-lo fermento.
Un hombre se fue al molino
y metió la barba dentro,
llevó la harina en las barbas,
con la que se hizo el fermento.
25.-Lévame no teu traseiro
gaivotiña voadora;
lévame no teu peteiro
unha cantiga amorosa.
25.-Llévame en ese trasero,
mi gaviota voladora;
llévame con gran secreto,
una canción amorosa.
Vénte ventiño do mar,
vénte, non che teño medo
que, anque me quita-la gorra,
tamén sei andar a pelo.
Ven vienticillo del mar,
vente, no te tengo miedo,
que, aunque me quitas la gorra,
también sabré andar a pelo.
A Virxen de Guadalupe,
¿quen te puxo moreniña?
"foi unha raiola do sol
que entrou pola ventaniña".
La Virgen de Guadalupe,
¿quién te puso morenilla?
"fue un solo rayo de sol
que entró por la ventanilla".
No lle temas mariñeiro
a ese ventiño do mar,
porque tal vento mareiro
dache mellor navegar.
No le temas marinero
a ese vienticillo del mar,
porque tal viento marino
te da mejor navegar.
Se navegas pola ría,
algunha noite de luar;
ve-las estrelas e a lúa
darlle biquiños ó mar
Si navegas por la ría
una noche de lunar;
ves la luna y las estrellas
darle besos a la mar.
30.-Chamácheme moreniña,
a vista de tanta xente
e agora vaime qudar
moreniña para sempre.
30.-Me llamaste morenita,
oyéndolo mucha gente
y ahora me va quedar
morenita para siempre.
Nena, que vendes as peras,
cantas che mandaron dar,
"Para ti meu querediño,
non mas mandaron contar".
Niña, que vendes las peras,
cuántas te mandaron dar,
"para ti, mi amor querido,
no las mandaron contar".
Emborrachei, emborracheime,
na ribeiriña do mar;
emborrachei, emborracheime,
non puiden desemborrachar.
Me emborraché, me emborraché,
en la ribera del mar;
me emboraché, me emborraché,
no pude desemborrachar.
O gran amor que ti tes,
tampouco a min me faltou;
me alegra que te divirtas,
co que antes a min sobrou.
Los amores que tú tienes,
ya los he tenido yo;
me alegra que te diviertas
con lo que a mi me sobró.
Non acabo de comprender
que sendo doce o amor,
non sempre causa fervor,
máis ben unha forte dor.
No acabo de comprender
que siendo dulce el amor,
no siempre causa fervor
más bien un fuerte dolor.
35.-Teño unha herba na horta
que lle chaman "celedonia";
teño outra herba entre o trigo,
que lle chaman burro toma.
35.- Tengo una hierba en la huerta
que le llaman "celedonia";
tengo otra hierba entre el trigo,
que le llaman burro toma.
Mala ti, túa nai mala,
mala túa avoa e túa tía;
¿Coma ti has de ser boa,
se vas de bruxería?.
Mala tú, mala tu madre,
mala tu abuela y tu tía;
¿Cómo tú has de ser buena
si eres de la brujería?.
Con un voraz incendio,
xa non me importa vivir,
máis me valera fuxir,
antes que seguir co estipendio.
Con un voraz incendio,
ya no me importa vivir,
más me valiera huír
antes que seguir con el estipendio.
Ó vir pola túa porta,
levo presa e vou correndo,
para que teus pais non digan
que de amores te pretendo
Cuando paso por tu puerta,
llevo prisa y voy corriendo,
porque tus padres no digan
que de amores te pretendo.
Dame o que che pido Cristo,
dame que non é diñeiro;
dame o teu bo visto
para xuntar o meu Cruceiro.
Dame lo que te pido Cristo,
dámelo que no es dinero;
dame tu bueno visto
para unirlo a mi Crucero.
40.- O zapato de D. Pedro
ten un crocodilo pintado;
cando D. Pedro baila,
o lagarto menea o rabo.
40.- El zapato de D. Pedro
tiene un cocodrilo pintado;
cuando D. Pedro baila,
el lagarto menea el rabo.
Unha vella nun curral
estaba fritindo un ovo;
saltoulle a chispa no cu
e mandou tocar a fogo.
Una vieja en un corral
estaba fritiendo un huevo;
le saltó la chispa al culo
y mandó tocar a fuego.
O Doutor chamoume Rosa
eu tamén lle respondín:
Señor Doutor, estas rosas,
non quedan no seu xardín
El Doctor me llamo Rosa
yo también le respondí:
Señor Doctor, estas rosas,
no las hay en su jardín.
A carteira de Xescarteira,
parécese a unha marea,
co vaivén de sube e baixa;
pero ela sempre está chea
La cartera de Gescartera,
se parece a una marea,
con un subir y bajar;
pero ella siempre está llena
Viva don Paco y don Xosé
tamén don Xosé Ramón;
póñense todos de pé:
¡Viva todo Chinchón!.
Viva don Paco y don José
también don José Ramón;
se ponen todos de pie:
¡Viva todo Chinchón!.
45.-Agora recordo o nome
das cousas que tanto amei;
mañá recordarei todo
canto na vida amarei.
Ahora recuerdo el nombre
de cosas que tanto amé;
después recordaré todo
cuanto en la vida amaré.
Montouto, montaña fría,
a auguiña que nela nace,
que boas praderías rega
e nelas que ben se pace
Montouto, montaña fría,
el agua que en ella nace,
qué buenas praderas riega
y en ellas que bien se pace.
As cousas vanse aledando,
por onde o meu carro pasa:
carretame herba para o gando,
traime a colleita para casa
Todo, de veras, se anima,
por donde mi carro pasa:
llévame la hierba al ganado,
trae la cosecha a casa.
Siento que el alma se pierda,
en el vello de este prado;
con esta buena, verde hierba,
veré el ganado arrumbado.
Sinto que a ánima se perda,
no veludo deste prado;
con esta boa, verde herba
verei o gando arrumbado
No muíño aquel entrei,
leveime un saco de trigo,
cando poida o volverei:
da miseria, a lei eu sigo
En aquel molino entré,
me llevé un saco de trigo,
cuando pueda, retornará:
de miseria, la ley sigo
50.-Se ten auguiña amorosa,
que non deixe de correr:
prado de sega xeitosa,
dará herba de bo manter.
Si tiene agua dadivosa,
que no deje de salir:
el prado estará orgulloso
dando hierba de buen nutrir


Cuadro 3º de coplejas populares
GALEGO
CASTELAN
51.-A noite é un medo oscuro,
andan os cans a ladrar
cun ladrido tan duro,
que causa algún malestar
La noche es un miedo obscuro
andan los perros ladrando
con un ladrido tan duro,
que mucho va molestando
Teremos mañá os roxós
e haberá festa na casa;
uns cortarán os xamóns,
outros roxando na grasa.
Tendremos hoy chicharrones
habrá una gran fiesta en casa;
unos cortarán jamones,
otros preparan la grasa.
Esta terra colle medo
cando a noite escura vén;
luz pódelle dar, a lúa,
pois outra cousa non ten.
Esta tierra coge miedo
siempre que la noche viene;
luz, la puede dar la luna,
pues, otra casa no tiene.
Está moi só o castiñeiro
no flanco dun labradio;
e como o ollo senlleiro,
eu coido que sente frío
Está muy solo el castaño
al flanco del labradío;
como el ojo solitario
yo cuido que siente frío.
55.-O pan centeo é un tesouro,
semellaa a terra que o deu;
é coma a terra de mouro
porque na terra naceu
El pan centeno, un tesoro,
en la tierra que lo dio;
moreno como esa tierra
porque en la misma nació
Raquel perdeuse a carteira,
encontrouna o seu perrito;
nela dicen que levaba
seis reás menos un chico.
Raquel perdió la cartera,
la encontró su fiel perrito;
en ella dicen que llevaba
seis reales menos un chico
En prados de moitas flores,
a tenra mocedade ferve
o calor dos seus amores,
e todo o humano perde.
En prados de muchas flores,
la tierra mocedad hierve
al calor de sus amores,
y todo lo humano pierde
Na casa de don Perico,
que é alto, fino e moi rico,
sempre di: "O que ten, come
e o que non ten, Deus Bendito”
En casa de don Perico,
que es alto, fino e moi rico,
dice: “el que tiene, come,
el que no tiene, Dios Bendito”
A parroquia de Adelán
dá mel, queixo e moito pan;
mais na que dicen Candela,
non encenden unha vela.
La parroquia de Adelán
da miel, queso y mucho pan;
pero en la de la Candela,
no encienden una vela
60.-No ceo do Cotomouro,
as nubes van a correr;
será porque teñen fame
e queren pronto comer.
En el cielo del Cueto de Moro,
las nubes van a correr;
será porque tienen hambre
y quieren pronto comer.
O Instituto é un xardín,
as profesoras unhas rosas,
e Xesús o xardineiro
entre estas prendas fermosas.
El Instituto es un jardín,
las profesoras unas rosas,
y Jesús el jardinero
entre estas prendas hermosas
Eu nunca me namorara,
e nisto nada pensara;
pero ó coñecerte a ti,
o meu parecer cambiara
Nunca me había enamorado,
ni en ello había pensado;
pero al conocerte a ti,
mi pensamiento ha cambiado
Toda amistad é un don,
que une con moita alegría;
cantantes coma vosoutros,
non se logran tódolos días.
Toda amistad es un don,
que une con mucha alegría;
cantantes como vosotros,
no se logran todos los días
Quérote porque te quero,
porque dame a min a gana:
quérote porque me gustas,
nos meus gustos ninguén manda
Te quiero porque te quiero,
porque a mi me da la gana;
te quiero porque me gustas
y en mis gustos nadie manda
65.-Aire que todo mo tocas
e todo o podes bicar;
dalle un bico a miña noiva
porque eu non llo podo dar
Aire que todo lo tocas
y todo lo puedes besar;
dale un beo a mi novia
que yo no lo puedo dar
Do meu corazón ó voso
hai unha cinta azul celeste,
con letras de Ouro que poñen:
“Amigas ata a morte”
De mi corazón al vuestro
va una cinta azul celeste,
con letras de Oro que ponen:
“Amigas hasta la muerte”
Quero durmir nos teus brazos,
quero durmir no teu peito,
quero obter da túa boca
o máis doce dos teus bicos.
Quiero dormir en tus brazos,
quiero dormir en tu pecho,
quiero sacar de tu boca
el más dulce de tus besos
Non me digas nunca adiós
que é una palabra triste:
os corazóns que se aman
nunca poden despedirse
No me digas nunca adiós
que es una palabra triste:
los corazones que se aman
nunca pueden despedirse
O día no que te vin,
caín rendido ós teus pés;
non foi por te ver a ti
senón por ter un revés.
Aquel día en que te vi,
caí rendido a tus pies;
no foi por te ver a ti
sino porque tropecé
70.-Pola rúa vai unha moto,
tocando a súa buguina,
entre tal tropel de xente,
quedome sen gasolina.
Por la calle va una moto,
apretando la bocina,
entre tal tropel de gente,
se quedó sin gasolina
Se di que o negro é feo,
pero non é isto verdade,
porque os biquiños más tenros
danse na obscuridade.
Se dice que el negro es feo,
pero no es esto verdad,
porque los besos más tiernos
se dan en la obscuridad.
En que lugar ti naciches,
en que bonita mansión,
porque somente nun ano,
partichesme o corazón
En que lugar tú naciste,
en qué bonita mansión,
porque tan sólo en un año,
me partiste el corazón.
Unha noite de trebón
contigo me tropecei,
parte un raio a miña vida
e de ti me enamorei.
Una noche de tormenta
contigo me tropecé,
un rayo partió mi vida
y de ti me enamoré.
Se tu me quieres matar,
non che fai falta un puñal;
dime que ti non me quieres
e o golpe será mortal
Si tu me quieres matar,
no te hace falta un puñal;
dime que tú no me quieres
y el golpe será mortal.
75.-Se ser guapa é un pecado,
asi o teu será mortal;
ante o teu forte rechazo,
o deixamos en venial.
75.-Si ser guapa es un pecado,
el tuyo será mortal;
ante tu fuerte rechazo,
lo dejamos en venial.
Un bico lle dei nos labios
e o meu bico a ofendeu;
pero, ó cabo de tres días,
outro bico me pedeu.
Un beso le di en los labios
y mi beso le ofendió;
pero, al cabo de tres días,
otro beso me pidió
Do ceo caeu unha estrela
e pobre como quedou;
así se queda un rapaz
cando lle din: “non estou”.
Del cielo cayó una estrella
y pobre cómo quedó;
así se queda un chico
cuando le dicen que no.
Gran sono da miña vida
é que alguén diga: “ Quérote,
quixera saír contigo
e librarme deste encerro”
El gran sueño de mi vida
es que alguien diga: “ Te quiero,
quisiera salir contigo
y librarme de este encierro”
Como algo tan especial,
moitas veces penso en ti;
non te olvidarei xamais,
sempre estás dentro de min
Como algo tan especial,
a menudo pienso en ti;
no te olvidaré jamás,
siempre estás dentro de mi.
80.-Dúas cousas ten Vigo,
que non ofrece Perú,
un gran equipo de fútbol
e un gran tío como tú.
80.-Dos cosas nos muestra Vigo,
que no posee Perú,
un gran equipo de fútbol
y un gran tío como tú.
Bágoas doces que dan
os teus ollos caramelo,
para acariciar os meus labios,
no meu propio pano os levo.
Lágrimas dulces que dan
tus ojos de caramelo,
para acariciar mis labios,
las llevo yo en mi pañuelo.
Conocín unha dor distinta
despois da túa mirada;
conocín a luz do sol,
e a noite na madrugada.
Conocí un dolor distinto
a partir de tu mirada;
conocí la luz del sol,
la noche en la madrugada.
Souben navegar feliz,
ata orelas moi lonxanas;
souben todas estas cosas
ante miradas moi sanas.
Supe navegar feliz,
hasta orillas muy lejanas;
supe todas estas cosas
ante miradas muy sanas
No colexio onde me educo
nace o meu primeiro amor
e faino con forza tal,
que me afoga o seu vigor.
En el cole donde estudio
surge mi primer amor,
y lo hace con fuerza tal,
que me ahoga su vigor.
85.-Sigo aínda queréndote,
seguen chamándote Pino;
desto non teño o motivo,
tampoco importa un comino
85.-Aún te sigo queriendo,
te siguen llamando Pino;
de esto no tengo el motivo,
tampoco importa un comino.
En Sevilla a Xiralda,
en Cádiz a gran bahía,
teus ollos, o máis bonito
de toda Andalucía.
En Sevilla la Giralda,
en Cádiz la gran bahía,
tus ojos, lo más bonito
de toda Andalucía.
Unha rosa é un millón,
que se logra con destreza;
mais a amiga como ti,
non se logra con riqueza.
Una rosa es un millón,
que e obtiene con destreza;
mas la amiga como tú,
no se logra con riqueza.
No parque de San Francisco,
no banco co vintetrés,
se ve un letrero que di;
“Movida por interese”
En el parque de San Francisco,
en el banco veintitrés,
se ve un letrero que dice;
“Movida por interés”
Está tan bo o potaxe,
está tan bo o turrón,
vas tan ben en calzoncillos,
non precisas pantalón.
Está tan bueno el potaje,
está tan bueno el turrón,
vas tan bien en calzoncillos,
no precisas pantalón.
90.-Un mociño coma ti,
é difícil de encontrar;
é moi fácil de querer
e imposible de olvidar
90.-Un chico como eres tú
es difícil de encontrar;
es muy fácil de querer
e imposible de olvidar
Se te chamas Xosefina
e de apelidos Monteiro,
che direi que ti es a flor
máis linda do mundo enteiro.
Si te llamas Josefina
y de apellidos Montero,
te diré que eres la flor
más linda del mundo entero
Se fora un lindo canario
e ti un precioso gatiño,
para terte algo contento,
che cantara un vilancico.
Si fuera un lindo canario
y tú un precioso gatito,
para tenerte contento,
te cantara un villancico.
Dende estas terras benditas,
mando el cariño y afecto,
con gran rapidez, volando,
o meu amigo máis perfecto.
Desde estas tierras benditas,
mando el cariño y afecto,
con gran rapidez, volando,
al amigo más perfecto.
Co corazón sobre a man,
e as palabras de cristal,
non sei como dicir que
vos aprecio de verdade
El corazón en la mano,
las palabras de cristal,
no sé cómo decir que
os aprecio de verdad.
95.-Es o meu primeiro amor,
ti me ensinaches a querer,
non me enseñes a olvidar,
que non o quero aprender.
95.-Eres mi primer amor,
tú me enseñaste a querer,
no me enseñes a olvidar,
que no lo quiero aprender.
Cando será ese tal día,
coa tan doce mañá,
que comamos os dous xuntos
o chocolate na cama.
Cuando vendrá ese tal día,
con ser tan dulce mañana,
que comamos los dos juntos
el chocolate en la cama.
As estrelas que se ven
se unen sempre por parellas;
pero nosoutros na terra:
“Ou a queres ou a deixas”.
Las estrellas en el cielo,
se unen siempre en parejas;
pero nosotros en la tierra:
“O la quieres o la dejas”.
Un enamorado di:
“Me gustaría ser copa,
para cuando ti beberas,
darche un besito na boca”.
Un enamorado dice:
“Me gustaría ser copa,
para cuando tú bebieras,
darte un besito en la boca”.
Entré en tu propio cuarto
na túa cama eu1 sentei
sen saber ahora como,
eu na túa boca te besei
Entré en tu habitación,
en tu cama me senté;
sin saber ahora cómo,
en tu boca te besé.
100.-Eu saquei a parte de enrriba,
coa miña chocou a túa boca,
dixen cheo de razón:
“Qué boa estás coca-cola”.
100.-Quité la parte de arriba,
con la mía chocó tu boca,
dije lleno de razón:
“Qué buena estás coca-cola”.


Cuadro 4º de coplejas populares
GALEGO
CASTELAN
101.-Din que olvidar é moi bo,
pode ser, non ser verdade,
depende que os recordos,
teñan bondade ou maldade
101.-Dicen que olvidar es bueno,
puede ser, no ser verdad,
depende de los recuerdos,
según su bondad o maldad.
Se a boca fora unha pluma,
e o teu corazón un tinteiro,
co sangue das miñas veas,
escribiría: “Te quero”.
Si mi boca fuera pluma,
tu corazón un tintero,
con la sangre de mis venas,
escribiría: “Te quiero”.
Es moi bo e tan coqueto,
so che falta unha coroa:
polas prendas adquiridas,
che darei a noraboa.
Eres muy bueno y coqueto,
tienes la cara morena:
por las prendas adquiridas,
te daré la enhorabuena.
O ceo púxose gris,
parece que vai chover;
así anúbranse os meus ollos
cando non te poido ver.
El cielo se ha puesto gris,
parece que va llover;
así se nublan mis ojos
cuando no te puedo ver.
105.-Cando o mar nas beiras,
choca contra duras rochas;
eu quixera que os teus labios
chocaran na miña boca.
105.-Cuando el mar en las orillas,
choca contra duras rocas;
yo quisiera que tus labios
chocaran contra mi boca.
Se di que un neno* pintou
amor con ollos pechados,
por esta razón están
cegos os enamorados.
*neno = anxo
Dicen que un niño* pintó
amor con ojos cerrados,
por esta razón están
ciegos los enamorados.
*niño = angel
Tiven felices amores
e parece que terei;
pero a ti, linda boneca,
eu nunca te olvidarei.
Tuve felices amores
y parece que tendré;
pero a ti, linda muñeca,
yo, jamás te olvidaré.
De tanto pensar, pensar,
eu non caio noutra cousa,
como non sexa firmar:
así non acabarei louca.
De tanto pensar, pensar,
no se me ocurre otra cosa,
como no sea firmar:
así no acabaré loca.
Unha pera brotou verde,
mais co tempo madurou;
o teu corazón nació libre,
mais a *época o conquistou.
a época = estación
estación = María , Pepe
Una pera broto verde,
con el tiempo maduró;
tu corazón nació libre,
la *época lo conquistó.
época = estación
estación = María, Pepe, ...
110.-Os pobres piden o Pan e a Paz
e os presos, liberdade;
pero eu para o meu amigo,
a maior felicidade.
110.-Los pobres piden el Pan y la Paz
y los presos, libertad;
pero yo para mi amigo,
la mayor felicidad
Aquí o meu corazón tes,
podes pisalo se queres;
pero, mira que estas dentro
e se ti o pisas, feneces.
Aquí mi corazón tienes,
puedes pisarlo si quieres;
pero, mira que estas dentro
y si lo pisas, te mueres.
Se me deixas e te vas,
dime adeus coas orellas;
se non te vas e te quedas,
nova amiga sen querelas.
Si me dejas y te vas,
dime adiós con las orejas;
si no te vas y te quedas,
sé mi amiga y no más quejas.
As rapazas en xeral
son coma a gaseosa,
algunhas saen “casera”,
otras saen “revoltosa”.
Las chicas en general
son como la gaseosa,
algunas salen “casera”,
otras salen “revoltosa”.
Xesús dixo xa. Xesús dixo xa.
debemos amar
sen facer distinción
ós nosos irmáns
Jesús dijo ya. Jesús, dijo ya.
debemos amar
sin facer distinción
a nuestros hermanos
Os misioneiros,misioneiros
non venden, ofrecen;
non predican, explican;
non se marchan, permanecen.
Los misioneros,misioneros
no venden, ofrecen;
no predican, explican;
no se marchan, permanecen.
115. - Pola vía pasa o tren,
pola estrada o coche,
pola cabeza da noiva
paso eu tódalas noites.
115. - Por la vía pasa el tren,
por la carretera el coche,
por la cabeza de la novia
paso yo todos las noches
**** Se pensas en olvidarte, ****
olvídate de pensar;
se ti queres que te quieran,
empieza ti por amar.
**** Si piensas en olvidarte, ****
olvídate de pensar;
si tú quieres que te quieran,
empieza tú por amar.
Quérote e tereite sempre
no meu propio corazón,
que, ó vernos, axítase tanto,
que perdo a mesma razón.
Te quiero y te tendré siempre
en mi propio corazón,
que, al vernos, se agita tanto,
que me pierdo la razón.
Ti me quixeches de veras,
pero eu non te comprendín
e agora que te comprendo,
non me comprendes ti a min.
Tu me quisiste de veras,
y yo no te comprendí
y ahora que te comprendo,
no me comprendes tu a mi.
“Quérote”, dixen un día,
pensando no amor sincero;
“despréciote”, digo agora
e o mesmo tempo, te quero.
“Te quiero”, dije otro día,
pensando en tu amor sincero;
“te desprecio”, digo ahora
y al mismo tiempo, te quiero.
120.- Agora me estás danando
¿e pensar que te quería?
Amor dado sin verdade,
non é amor, é cobardía.
120.- Ahora me estás dañando
¿y pensar que te quería?
Amor dado sin verdad,
no es amor, es cobardía.
Din que as rapaciñas teñen
parecido o bacallao,
pois, se lle cortas a cola,
lle quitas o más salgado.
Dicen que las chicas son
igual que el bacalao,
pues, si le cortas la cola,
le quitas lo más salado.
Na túa porta repintéime
pensando que me querías
e agora que non me queres
vólveme a pintura, que e miña.
En tu puerta me repinté
pensando que me querías
y ahora que no me quieres
dame la pintura, que es mía.
Eu comparo os propios homes
cun vaso de cristal;
sempre que algún se rompe
outro ocupa on seu lugar.
Comparo los mismos hombres
con un vaso de cristal;
siempre que alguno se rompe
otro ocupa su lugar.
Os teus ollos son dous luceros,
que, cando me iluminan,
o fan con tales misterios,
que eles os meus hipnotizan.
Tus ojos son dos luceros,
que, cuando me iluminan,
lo hacen con tales misterios,
que los míos hipnotizan.
125.- A física se me dá,
matemáticas, fatal,
estudiar con fulaniño
séntame fenomenal.
125.- La física se me da,
matemáticas, fatal,
estudiar con fulanito
me sienta fenomenal.
Ó dormir soño contigo,
ó despertar, penso en ti;
eu quixera preguntarche
se che pasa igual que a min.
Al dormir sueño contigo,
al despertar, pienso en ti;
yo quisiera preguntarte
si te pasa lo que a mí.
Se algo che quero eu non sei,
só sei, que sen ti me morro
só sei, que sen ti non vivo;
se ese sei é querer: “Te quero"
Si te quiero yo no sé,
si sé, que sin ti me muero
si sé, que sin ti no vivo;
si este sé es querer: “Te quiero”
Enfrente dun crucifixo
ti xuras que non me queres,
pronto el crucifijo treme
cando sabe que lle mentes.
Delante de un crucifijo
tu juras que no me quieres,
pronto el crucifijo tiembla
cuando sabe que le mientes.
Se os teus labios foran lúa
e os teus ollos dúas estrelas,
vaia noite máis preciosa
soñando sempre con elas.
Si tus labios fueran luna
y tus ojos dos estrellas,
vaya noche más preciosa
soñando siempre con ellas.
130.- Se sempre que penso en ti
nacera unha linda flor
¡Que tan fermoso xardín
tería en mi corazón!
130.- Si siempre que pienso en ti
naciera una linda flor
¡Qué tan hermoso jardín
tendría en mi corazón!
Esta noite é a palabra,
que non ten explicación:
somente se ama de verás,
cando o siente o corazón.
Esta noche es la palabra,
que no tiene explicación:
sólo se quiere de verás,
si lo siente el corazón.
Se ti suicidarte queres,
non te tires a ese mar,
vese un letreiro que di:
“cobardes, sepulcro no hai”
Si tú suicidarte quieres,
no te tires a ese mar,
se ve un letrero que dice:
“cobardes, sepulcro no hay”
O amor é algo tan bonito
coma unha noite luar
coma unha posta do sol:
todos debemos amar.
El amor tan hermoso es,
como una noche lunar
como una puesta de sol:
todos debemos amar.
Un pracer ser caramelo
de fresa, menta e limón
pra disolverme na boca
e ir logo o teu corazón.
Un placer ser caramelo
de fresa, menta y limón
para diluirme en tu boca
y pasar al corazón.
135.- Onte mesmo orneou un burro
debaixo da miña fiestra
que, a máis de levar calzóns,
tiña a túa mesma cara.
135.- Ayer rebuznó un burro
debajo de mi ventana
que, a más de llevar calzones,
tenía tu misma cara.
Dúas flores dentro da auga
non se poden olvidar;
dous amigos que se queren
non se poden separar.
Dos flores dentro del agua
no se pueden olvidar;
dos amigos que se quieren
no se pueden separar.
Un coche corre camiños
un bico corre paixón
e eu corro o que sexa
pra coller o teu corazón.
Un coche corre caminos
un beso corre pasión
y yo corro lo que sea
a alcanzar tu corazón.
O ritmo de su pisar,
vexo de novo nacer
esta hora tan desexada
deste grato atardecer.
A ritmo de su pisada,
veo de nuevo nacer
esta hora tan deseada
de este grato atardecer.
As matemáticas olvídanse
e as ciencias moito máis;
pero o teu nome precioso
non se olvidará xamais.
Las matemáticas se olvidan
y las ciencias mucho más;
pero tu nombre precioso
no se olvidará jamás.
140.- Se de certo fora piloto,
te levaría no avión;
pero como no o son,
lévote no corazón.
140.-Si en verdad fuera piloto,
te llevaría en avión;
pero como no lo soy,
te llevo en el corazón.
Unha doble petición:
Dime logo con quen andas
e de ser un tipo bo,
neste momento mo pasas.
Una doble petición:
Dime luego con quién andas
e de ser un tipo bueno,
al momento me lo pasas.
Non te fies dos rapaces,
anque che digan: “Te quero”;
que á volta mesma da esquina,
se te vin, eu non me lembro.
No te fies de los chicos,
aunque te digan: “Te quiero”;
que a la vuelta de la esquina,
si te he visto, no me acuerdo.
O amor nos mesmos colexios
vese como diversión,
comézase nos pasillos
e acaba na dirección.
El amor en los colegios
se ve como diversión,
se principia en los pasillos
y acaba en la dirección.
Eu quixera ser pirata,
nin por oro, nin por prata;
senón por iso que tes
de linda e boa dama.
Yo quisiera ser pirata,
ni por oro, ni por plata;
sino por eso que tienes
de linda y buena dama.
145.-Ollos de tal fermosura
son como aqueles luceiros,
que entre silveiras e abrollos,
aluman os meus sendeiros.
145.-Unos ojos tan hermosos
son como aquellos luceros,
que entre zarzales y abrojos,
iluminan mis senderos.
Desde o día en que te vin,
eu ameite con locura;
mentres te reías de min
coa túa falsa postura.
Desde el día en que te vi,
yo te ame con gran locura;
mientras te reías tú
con tú falsa compostura.
Soñaba que me chuchabas,
soñaba que me querías
e caínme da cama
por soñarme tonterías.
Soñaba que me besabas,
soñaba que me querías
y me caí de la cama
por soñarme tonterías.
O gran dor que sente un cabalo
cando lle tiran do rabo,
é o gran dor que eu sinto
cuando de ti me separo.
El dolor que siente un caballo
cuando le tiran del rabo,
es el dolor que yo siento
cuando de ti me separo.
Moitas veces te diría
estas seis letras: “Te quero”
porque vexas por ti vivo,
porque vexas por ti falezo.
Muchas veces te diría
as siete letras: “Te quiero”
porque veas por ti vivo,
porque veas por ti muero
150.- En Lugo vive un rapaz
que me roubou o corazón
e anque me roubase a alma,
non lle chamarei ladrón.
150.- En Lugo vive un chaval
que me robó el corazón
y aunque me robase el alma,
no le llamaré ladrón.
Cando pasas o meu lado,
ti me dis: “Adeus, primor”
mais, con querer, no me dis:
¡Canto te quero amor!
Cuando pasas por mi lado,
me dices: “Adiós, primor”
mas, con querer, no me dices:
¡Cuánto te quiero mi amor!
Os ventos abrazan as árbores,
os barcos beixan o mar,
e eu quixera ser a brisa
para os teus labios beixar.
El viento abraza los árboles,
los barcos besan el mar,
y yo quisiera ser brisa
para tus labios besar.
Me gustan os teus ollos verdes,
ser sinxelo no vestir,
o teu maravilloso pelo
e a túa forma de rir.
Me gustan tus ojos verdes,
tu sencillez en vestir,
tu maravilloso pelo
y tu forma de reír.
Teu corpo é bo chocolate,
teu pelo é forte licor,
teus beixos fina dulzura:
estás feito un gran bombón.
Tu cuerpo es buen chocolate,
tu pelo es fuerte licor,
tus besos fina dulzura:
estás hecho un gran bombón.
155.- En un banco primoroso,
entre unhas matas de flores,
desenvólvese gozoso
o noso coloquio de amores.
155.- En un banco primoroso,
entre dos matas de flores,
se desenvuelve gozoso
nuestro coloquio de amores.
Pensando unha noite en ti,
meus ollos humideceron
e sendo así, comprendín
o moitiño que eu te quero
Pensando una noche en ti,
mis ojos humedecieron
y siendo así, comprendí
lo mucho que yo te quiero.
Cando miro a túa foto,
danme ganas de chorar;
ter os teus labios tan cerca
e non podelos beixar.
Siempre que miro tu foto,
me dan ganas de llorar;
tener tus labios tan cerca
y no poderlos besar.
e os meus labios foran reixas,
os teus, simples cadeas;
que cárcere tan completa
para que se cumpra a pena.
Si mis labios fueran rejas,
los tuyos, simples cadenas;
qué cárcel tan apropiada
para cumplirse la pena.
Uns din que estou louco
outros din que estou guillado;
mais ninguén quere dicirme
que estou moito enamorado.
Unos dicen que estoy loca
otros dicen que, chiflada;
pero nadie decir quiere
que estoy tan enamorada.
160.-Con toda pluma se escribe,
con todo corazón se ama
e o rapaz que eu quero máis
José - Jesús1 se chama.
1=Antón Fernando
160.- Con una pluma se escribe,
con todo corazón se ama
y el chico que yo más quiero
José - Jesús1 se llama.
1=José Ricardo
Din que a rama verde
é dificil de cortar;
e din que o primeiro amor
é difícil de olvidar.
Dicen que la rama verde
es dificil de cortar;
dicen que el primer amor
es difícil de olvidar.
Ós teus olliños negros
ponlles1 unhas chaves,
que matas con eles
cuando ti os abres.
1.-colócalles
A esos ojitos negros
échales1 unas llaves,
que matas con ellos
cuando los abres.
1.-ponles
  Por
 1. 1 bico da túa boca
 2. 2 caricias che daría
 3. 3 apertas que mostran
 4. 4 veces a miñ alegría
 5. 5 saltos de emoción
 6. 6 cantos cos reises
 7. 7 letras dun “E te quero”
 8. 8 lambendo un bizcoito
 9. 9 que o meu corpo a ti móvese
 10. 10 para rodar coma a noz.
  Por
 1. 1 beso de tu boca
 2. 2 caricias te daría
 3. 3 abrazos que muestran
 4. 4 veces mi alegría
 5. 5 saltos de emoción
 6. 6 cantos con los reis
 7. 7 letras de un “Te quiero”
 8. 8 lamiendo un bizcocho
 9. 9 que mi cuerpo a ti se mueve
 10. 10 para rodar como la nuez.
Invocas sempre ás estrelas
para lograr o que pides;
mentras eu sen invocar,
che pido que non me olvides.
Invocas a las estrellas
para lograr lo que pides;
mientras yo sin invocar,
te pido que no me olvides.
165.- Moito mireite ó pasar,
por fermoso me gustaches;
pero máis ben por ser bo,
encantada me deixaches.
165.- Mucho te miré al pasar,
por ser guapo me gustaste;
pero más bien por ser bueno,
encantada me dejaste.
Lonxe te encontras de min,
mais non do meu pensamento,
ninguén achará un amor
como eu teño no momento.
Lejos te encuentras de mi,
mas no de mi pensamiento,
nadie podrá hallar amor
como este que por ti siento.
Gustaríame ser bágoa
e nos teus ollos vivir,
bañar as túas meixelas
nos lindos labios morrer.
Me gustaría ser lágrima
para en tus ojos vivir,
bañar tus lindas mejillas
sobre tus labios morir.
Algún día, de verdade,
esperando conocerte;
buscareite sin parar
astra que ese día chegue.
Algún día, de verdad,
espero yo conocerte;
te buscaré sin parar
hasta que ese día llegue.
O meu corazón partido
sumido en gande dor,
despedázase abrasado
nas flamas do gran amor.
Mi corazón destrozado
sumido en gande dolor,
se despedaza abrasado
en las llamas del amor.
170.- Ti sen parar, estarás
disfrutando da calor
que sae e sempre sairá
do meu doce e terno amor.
170.- Tú sin parar, estarás
disfrutando del calor
que sale y siempre saldrá
de mi dulce y tierno amor.
“I love” en Inglés dise,
“Ti quiero”, en Italiano;
mais, o moito que te quero,
dígocho en bo Castellano.
“I love” en Inglés se dice,
“Ti quiero”, en Italiano;
mas, lo mucho que te quiero,
te lo digo en Castellano.
Ti es igual o trigo verde
recollido gran a gran;
ti es o rapaz mais fermoso
que un mesmo día de verán.
Eres como el trigo verde
recogido grano a grano;
eres el chico más guapo
que mis ojos has mirado.
O ocultar que te quero,
o dan pecado mortal;
mais se de mortal hai algo
o pasamos a venial.
El ocultar que te quiero,
lo dan pecado mortal;
mas si de mortal hay algo
lo pasamos a venial.
Da túa boca quero un bico,
da túa camisa un botón,
do teu pensar un desexo,
do teu peito o corazón.
De tu boca quiero un beso,
de tu camisa un botón,
de tu pensar un deseo,
de tu pecho el corazón.
175.- Por un bico dos teus labios,
tres caricias te daría;
cuatro abrazos que demuestren
seis veces a miña alegría.
175.- Por un beso de tu boca,
dos caricias te daría;
tres abrazos que demuestren
cuatro veces mi alegría.
Por oito veces diría
as sete letras “te quero”;
por nove, eu por ti vivo,
por dez, eu por ti falezo.
Por ocho veces diría
las siete letras “te quiero”;
por nueve, por ti yo vivo,
por diez, por tu amor me muero.
Ás veces quero olvidarte
e ti me olvides de verdade;
pero ó verte, novamente
dame máis felicidade.
A veces quiero olvidarte
y tu me olvidas de verdad;
pero el verte, nuevamente
me da más felicidad.
Xa son as doce da noite
e aínda estou escribindo;
se non te quixera tanto,
estaría xa durmindo.
Son las doce de la noche
y aún continúo escribiendo;
si no te quisiera tanto,
estaría ya durmiendo.
Hai de balcón a balcón
fermosa cinta celeste,
que en letras douradas pon:
“Amiguiños para sempre”
Hay de balcón a balcón
hermosa cinta celeste,
que en letras doradas pone:
“Amiguitos para siempre”
180.- Dicían sempre ó avó:
unhas netas persistentes
“Ymos ó noso palleiro
durmir como ser vivintes”.
180.- Unas nietas persistentes
decían siempre al abuelo:
“Vamos a nuestro pajar
para hacer un agujero”.
Teño o corazón partido
en dous trozos desiguais:
un no meu corpo metido,
outro en filas militares.
Tengo el corazón partido
en dos trozos desiguales:
uno en mi cuerpo metido,
otro en filas militares.
Non acabo de comprender
que sendo doce o amor,
non sempre causa pracer,
más ben un forte dor.
No acabo de comprender
que siendo dulce el amor,
no siempre causa placer,
más bien un fuerte dolor.
Con estes sonos que tiven:
un bo lobo e crías tres
mal príncipe e bo pirata,
pensei se hai un mundo ó revés.
Con estos sueños que tuve:
un buen lobo y crías tres
mal príncipe y buen pirata,
pensé si hay un mundo al revés.
Os vagalumes do bosque
son como estrelas do terreo,
coma os vermes que dan luz,
que se caeran do ceo.
Las luciérganas del bosque
son como estrellas del suelo,
como gusanos de luz,
que se cayeran del cielo.
185.- Con báboas de chourizo
e suspiros de xamón,
envolto nunha tortilla,
mándoche o meu corazón1.
1 = sillón, acordeón, etc.
185.-Con lágrimas de chorizo
e suspiros de jamón,
envuelto en una tortilla,
te mando mi corazón1.
1 = sillón, acordeón, etc.
Se a sinatura se considera,
coma un lazo de amistade,
entón conta coa miña
con toda sinceridade.
Si la firma se mantiene,
como un lazo de amistad,
ahí te dejo la mía
con toda sinceridad.
Apártate linda nena
a rede do louco amor:
¿Non ves que causarche pode
as feridas da dor?
Apártate niña hermosa
de la red del loco amor:
¿No ves que causarte puede
las heridas del dolor?
Se ti non queres saír
comigo, vaite con perda;
porque tíos coma ti
hainos en toda a Terra.
Si tu no quieres salir
conmigo, vete con pérdida;
porque tíos como tú
los hay en toda la Tierra.
Produce tal conmoción
ver os teus labios dourados,
que algúns sinten tentación
de pisar lindes sagrados.
Produce tal conmoción
mirar tus labios dorados,
que uno siente tentación
de hallar límites sagrados.
190.- "Onte soñei que vía a Deus
e que a Deus falaba
e soñei que Deus oíame...
Despois soñei que soñaba".
190.- "Ayer soñé que veía a Dios
y que a Dios hablaba
y soñé que Dios me oía...
Después soñé que soñaba".
Nesas quince primaveras,
é importante o que seducen
as súas claras ideas
polo peso que respiran.
En sus quince primaveras,
es mucho lo que cautivan
sus admirables ideas
por el peso que respiran.
O meu avó ten un frasco
completo de mermelada;
mas eu o corazón teño
cheo da túa mirada.
Mi abuelito tiene un frasco
completo de mermelada;
mas yo tengo el corazón
muy lleno de tu mirada.
A noite que te pariu
debeu de ser de pasteleira,
porque un bombón coma ti
non o produce calquera.
La noche que te parió
debió de ser de pastelera,
porque un bombón como tú
no lo produce cualquiera.
Son as sete da mañá,
hei de ver a miña nena,
que vive con moito alarde
despois do fin da campiña.
Son las siete de la tarde,
tengo que ver a mi niña,
que vive con mucho alarde
en pasando la campiña.
195.- Marcho pola rúa
ensaiando un doce canto
que entono por vez primeira
a unha flor que quero tanto.
195.-Marcho por la carretera
ensayando un dulce canto
que entono por vez primera
a la flor que quiero tanto.
Por enriba un reiseñor,
coa súa terna melodía,
ameniza, o noso amor
con admirable maestría.
Por encima un ruiseñor,
con su tierna melodía,
ameniza, nuestro amor
con soberbia maestría.
Nos brazos dunha fogueira,
queimei onte os teus recordos,
non eran cartas, nin aneis,
só moi simples delirios1.
1.= desvios, amoríos, etc
En los brazos de una hoguera,
ayer quemé tus recuerdos,
no eran cartas, ni anillos,
sólo simples devaneos1.
1.=desvíos
Onte empecei a esquecerte
din o teu amor ó vento;
sempre hoxe dicindo estarei:
non quero oír o teu acento.
Ayer te empecé a olvidar
y di tu cariño al viento;
hoy siempre estaré diciendo:
no vengas más con tu cuento.
Hoxe, o verte, me encontrei
moi confusa a razón,
e, coa man no meu pulso,
axitado o corazón.
muy confusa la razón,
y, con la mano en el pulso,
agitado el corazón.
200.- Para que ti non te olvides,
enviareiche mi dirección:
vivo na rúa “Cariño”
na esquina “Corazón”.
200.-Para que tú no me olvides,
te enviaré mi dirección:
vivo en la calle “Cariño”
en la esquina “Corazón”.
Un pracer ser pensamento
para estar dentro de ti
e coñecer o que pensas
cando estás lexos de min.
Un placer ser pensamiento
para estar dentro de ti
y conocer lo que piensas
cuando estás lejos de mi.
O poema máis bonito,
o poema máis sincero,
dúas palabras só ten:
as palabras son: “Quérote”1.
1 = Quérote = Te quero.
El poema más bonito,
el poema más sincero,
tiene sólo dos palabras:
las palabras son: “Te quiero”1.
1 = Te quiero = Te amo.
Os ollos me teñen louca
os beuzos, conturbado,
e cada vez que te vexo
me sinto máis enamorado.
Tus ojos me tienen loca
tus gruesos labios, turbado,
y cada vez que te veo
estoy más enamorado.
O seus lindos labios modulan,
con graciosos movementos,
voces que cheas figuran
de sublimes sentimentos.
Sus lindos labios modulan,
con graciosos movimientos,
voces que llenas figuran
de sublimes sentimientos.
205.- Tu sonrisa es una flor
cando airosa y lozana,
a la salida del sol,
despiertas cada mañana.
205.- Tu sonrisa es una flor
cuando airosa y lozana,
a la salida del sol,
despiertas cada mañana.
Es a raiña das flores,
da fermosura, primeira,
a princesa das mulleres,
a mesma sal da Terra.
Eres la reina de las flores,
de la belleza, primera,
la princesa de las mujeres,
la misma sal de la Tierra.
A túa risa1 é unha flor
cando, airosa e louzá,
na hora de saír o sol,
despertas cada mañá.
1.- gracia
Tu sonrisa1 es una flor
cuando, airosa y lozana,
a la salida del sol,
despiertas cada mañana.
1.- gracia
Es a raiña das flores,
da belleza, primeira,
la princesa de las mujeres,
la misma sal de la Tierra.
de la belleza, primera,
la princesa de las mujeres,
la misma sal de la Tierra.
Non se precisan palabras
para manifestar o amor;
abonda unha soa ollada
que non exprese rencor.
No se precisan palabras
para expresar el amor;
basta una sola mirada
que no posea rencor.
210.- Se a firma é un recordo
e o recordo é a amistade,
aquí deixo a miña sinatura
con toda sinceridade.
210.- Si la firma es un recuerdo
y el recuerdo es la amistad,
dejo aquí mismo la firma
con toda sinceridad.
Non se precisan palabras1
para manifestar o amor;
abonda unha soa ollada
que non exprese rancor2.
1.-verbas
2.-hostilidade
No se precisan palabras1
para expresar el amor;
basta una sola mirada
que no posea rencor2
1.-verbas
2.-hostilidade
Soldadiño, soldadiño
¿de qué pobo ti viñeches?
-Eu vinche daquela guerra
onde ámbolos dous servimos.
Soldadito, soldadito
¿de qué lugar has venido?
-He venido de esa guerra
donde ambos hemos servido.
Sete anos levo esperando
e outros sete esperarei;
se ós catorce non me vén,
monxiña me meterei.
Siete años llevo esperando
y otros siete esperaré;
si a los catorce no viene,
monjita me meteré.
Cala, Isabeliña cala,
son o teu home querido,
ti a miña querida muller:
xa non se oe outro laído.
Calla, Isabelita calla,
que soy tu esposo querido,
tú mi querida mujer:
ya no se oye otro quejido.
215.-Se un rubio che pide un bico,
e un moreno, algo de amor;
non desprecies ó moreno
por un rubio sen pudor.
215.- Si un rubio te pide un beso,
y un moreno, algo de amor;
no desprecies al moreno
por un rubio sin pudor.
Poli, recto policía,
non collas a ese ladrón,
que só ten como delito,
roubar o meu corazón.
Poli, recto policía,
no cojas a ese ladrón,
cuyo único delito,
es robar mi corazón.
O día que eu nacín,
o sol vistiuse de gala1
por encontrarme con un tío
que é o máis bo de España2
1.-ledicia 2.-Galicia
El día que yo nací,
el sol se vistió de gala1
por hallarme con un tío
que es el más bueno de España2
1.-ledicia 2.-Galicia
Cun un cariño moi sincero
ou con forte pitorreo,
nunca me olvides, cho pido,
ou usarei un duro caneo.
Con un cariño sincero
o con fuerte pitorreo,
no me olvides, te lo pido,
o usaré un duro caneo.
Eu sendo un simple ovo frito
e ti un frío xelado foras,
me dirías: “Non me toques,
me derreto, se me tocas”.
Si tu fueras un helado
y yo un simple huevo frito,
me dirías: “No me toques,
si me tocas, me derrito”.
220.-As campás da Igrexa,
están moerrendo de risa,
ó ver a Pili e a Juan
bicándose en plena misa.
220.-Las campanas de la Iglesia,
están muriendo de risa,
al ver a Pili y a Juan
besándose en plena misa.
Ó pasar pola túa fiestra,
tiraches unha linda flor;
a próxima vez a tiras
sen maceta, por favor.
Al pasar por tu ventana,
tiraste una linda flor;
la próxima vez la tiras
sin maceta, por favor.
Se desexas suicidarte,
no te tires ó Pisuerga
porque hai un cartel que dice:
“Prohibido tirar lixo”1.
1.-suciedade.
Si deseas suicidarte,
no te tires al Pisuerga
porque hay un cartel que dice:
“Prohibido tirar basura”1.
1.-suciedad.
Polo teu profundo amor
eu me iría ó Polo Norte;
non de modo calquera, senón
en pantalón de deporte.
Por tu más profundo amor,
yo me iría al Polo Norte;
no de cualquier modo, sino
en pantalón de deporte.
Anda na boca da xente
que ti es máis chula ligando
que o é a Pantera Rosa
cando se encontra cantando.
Anda en boca de la gente
que eres más chula ligando
que lo es la Pantera Rosa
cuando se encuentra cantando.
225.- Din que as rapazas son
parecidas ass cebolas:
unhas as teñen por boas,
as outras por amapolas.
225.- Dicen que las chicas son
como las mismas cebollas:
unas las tienen por buenas,
las otras por amapolas.
Se eu fora “superman”
te levaría voando;
pero como non o son,
te amolas e vas andando.
Si yo fuera “superman”
te llevaría volando;
pero como no lo soy,
te enfadas y vas andando.
Ti estás máis bo, máis bo
que o máis puro chocolate;
por iso me gustas tanto,
sendo peor que zipizape1.
1.-riña ruidosa
Tú estás más bueno, más bueno
que el más tierno chocolate;
por eso me gustas tanto,
siendo peor que zipizape1.
1.-riña ruidosa
No mar Mediterráneo,
un alfinete me perdín,
ese día en que lo encuentres
será fatal para ti1.
1.- min
En el mar Mediterráneo,
un alfiler me perdí,
ese día en que lo encuentres
será fatal para ti1.
1.- mi
O meu home, que é de paz,
ó surxir unha pelexa,
sácase o seu pano branco,
que lle bordei cando nena.
Mi marido hombre de paz,
siempre que surge una riña,
se saca el pañuelo blanco,
que le bordé cuando niña.
230.- Usando o simple “morreo”,
os meus ollos ocultei,
para non ver ó fillo do veciño1
de quien me enamorei.
1 =de Xan, de Pablo, de...
230.- Usando el simple “morreo”,
los ojos me he ocultado,
para no ver al hijo del vecino1
de quien me he enamorado.
1 =de Juan, de Pablo, de...
Fuiste mi primer amor,
poco a poco mi ilusión,
y con el paso del tiempo
fuiste mi gran perdición.
1.-salvación
Fuiste mi primer amor,
poco a poco mi ilusión,
y con el paso del tiempo
fuiste mi gran perdición.
1.-salvación
A miña boa boneca,
a nena dos meus cantares,
por ser de verdad bonita,
merece estar nos altares.
La niña de mis cantares,
mi graciosa muñequita,
es digna de los altares
por ser de verdad bonita.
No mesmo umbral da porta,
aparece o meu casulo,
só se sinte o murmurio
da falda que trae posta.
En el umbral de la puerta,
aparece mi capullo,
sólo se siente el murmullo
de la falda que trae puesta.
Lanzan un fulgor divino,
os ojos azul de ceo,
que ilumina o meu destino
a través dun denso velo.
Lanzan un fulgor divino,
sus ojos azul del cielo,
que ilumina mi destino
a través de un denso velo.
235.- Non me olvidarei xamáis,
do primeiro gran amor,
que, en un brando corazón,
crecerei con forte vigor.
235.- No me olvidaré jamás,
de mi primer gran amor,
que, en blando corazón,
crecerá con gran vigor.
¿Sabes que che digo agora?
¿Sabes que chee direi sempre?
Unha cousa so che digo
agora e sempre: “Recórdame”.
¿Sabes qué te digo ahora?
¿Sabes qué te diré siempre?
Sólo una cosa te digo
ahora y siempre: “Recuérdame”.
Os consellos tan sinceros
de pais, nais, tamén irrmáns,
anque sexan moi certeiros,
soan como ecos lonxanos.
Los consejos tan sinceros
de padres, madres y hermanos,
aunque sean muy certeros,
suenan como ecos lejanos.
Con sus tropas Napoleón
conquistou, pobos, nacións,
mais ti cos propios ollos
conquistarás corazóns.
Napoleón con sus tropas
conquistó, pueblos, naciones,
más tú con tus propios ojos
conquistarás corazones.
Se ti me queres matar,
non o fagas cn puñal;
deixa de quererme un pouco
e o golpe será mortal.
Si tú me queres matar,
no lo hagas con un puñal;
deja de quererme un poco
y el golpe será mortal.
240.- A riqueza no corazón,
ninguén pode superar,
e o gran amor que me deu
un amigo de verdade.
240.- La riqueza en mi corazón,
nadie puede superar,
es el amor que me dio
un amigo de verdad.
Unha froita naceu verde,
cor que o tempo perdeu;
o corazón meu naceu libre,
e Alberto mo embeleceu.
Una fruta nació verde,
el tiempo la maduró;
mi corazón nació libre,
y Alberto lo embelleció.
De noite soñei contigo,
era un sono propio de fadas;
ti eras meu principe azul
e eu era a princesa amada.
Anoche soñé contigo,
era un sueño propio de hada;
tu eras mi príncipe azul
y yo tu princesa amada.
Do ceo caen un pano
bordado de mil cores
e nunha esquina dicía:
“Ó tío dos meus amores”.
Del cielo cayó un pañuelo
bordado de mil colores
y en una esquina decía:
“Al tío de mis amores”.
Das propias nacións : España
De entre os calores :el Sol
Das mesmas flores :a rosa
Das propias rapazas : ti.
De las naciones : España
De los calores :el Sol
Entre las flores :la rosa
De todas la chicas : tú.
245.- A casa estase queimando,
o teito se derrumba,
e unha amiga que te quere,
acompáñate ata a tumba.
245.-La casa se está quemando,
el tejado se derrumba,
y una amiga que te quiere,
te acompaña hasta la tumba.
Nun pobo moi pequeno,
un día me enamorei
dos ollos daquel rapaz
que agora o olvidarei.
En un pueblo muy pequeño,
un día me enamoré
de los ojos de ese chico
que ahora le olvidaré.
Polo fulgor das estrelas,
os seus olliños parecen
relucir como centellas
que ós homes se estremecen.
Al fulgor de la estrellas,
sus bellos ojos parecen
brillar igual que centellas
que a los hombres estremecen.
Meu santiño san Miguel,
non vos veño pedir pan;
véñovos pedir un mozo
que faga trema-lo chan.
Mi santillo san Miguel,
no vengo pedir pan;
vengo pediros un rapaz
que agite el suelo con afán.
Do cliente ó cacique
ten coma o devoto ó santo:
faille ofrendas todo ano
pra recibir outro tanto.
Del cliente al cacique
tiene como el devoto al santo:
hazle ofrendas todo el año
para recibir otro tanto.
250.- ¿Pra que se queren programas
se xa está establecido
na política o cliente
sempre queda atendido.
250.- ¿Para que los programas?
si ya está establecido
en política el cliente
siempre queda atendido.
“Xa me dixo teu pai
que te chame a bailar
e no medio do baile
que deixe quedar…”
Ya me dijo tu padre
que te saque a bailar
y en el medio del baile
que te deje quedar…”
Son tantas as perturbacións
e tales os seus abusos
que haxa xente que os disculpe
déixanos algo confusos.
Son tantas las pertubaciones
y tales sus abusos
que hai gente que los disculpa
dejándonos algo confusos.
O profesor de materia
non precisa oposición
porque nomeado a dedo
non necesita titulación.
El profesor de materia
no precisa oposición
porque nombrado a dedo
no necesita titulación.
Eu quixera estar atrapada
na cárcere do amor,
se ti foses o autor
da ánima e do corazón.
Yo quisiera estarme preso
en la cárcel del amor,
si tu fueses el autor
del alma y del corazón.
255.- Porque amarte filliño,
castíganme con rigor,
moito pode a obediencia;
pero máis pode o amor.
255.- Porque te amo hijito,
me castigan con rigor,
mucho puede la obediencia;
pero más puede el amor.
Rapaz segue a pista
e mira o invisible
que olvidar esa virxen
é unha cousa imposible.
Chico sigue la pista
y mira lo invisible
que olvidar esa virgen
es una cosa imposible.
Os teu pais por nos casar
prometéronnos a lúa;
cando estivemos casados
nin deron unha púa.
Tus padres por nos casar
nos prometieron la luna;
cuando estuvimos casados
no dieron ni una cuna.
Cando paso pola túa porta
levo as medias caídas,
porque teus pais non digan
que te amarro coas ligas.
Cando paso por tu puerta
llevo las medias caídas,
porque tus padres no digan
que te amarro con las ligas.
Vestir a xente con xeito
e que todo estea a medida
fai persoas con prestixio
que van co mellor da vida.
Vestir la gente con gusto
y que todo resulte a medida
hace personas prestigiosas
con lo mejor de la vida.
260.-¡Cantas veces na túa casa
dixéchesme con xuramento
que nunca me olvidarías…
agora chegou o momento!.
260.-¡Cuántas veces en tu casa
me has dicho con juramento
que nunca me olvidarías...
ahora llegó el momento!
Tan unidos comai irmáns
vimos ata o teu altar
a unir as nosas mans
para querer e amar.
Tan unidos como hermanos
venimos hacia tu altar
a unir nuestras manos
para querer y amar.
Reúnenos a presencia
e o seu recordo anterior,
celebramos a memoria
e a entrega do seu amor.
Nos reúne la presencia
y su recuerdo anterior,
celebramos su memoria
y la entrega de su amor.
Por todo amor que se perde
non che vale suspirar,
por moito que a Deus implores
non cho volve a encontrar.
Por todo amor que se perde
no te vale suspirar,
por mucho que a Dios implores
no te lo vuelve a encontrar.
Auga menudiña chove
énchanse os canles,
abre, miña vida, a porta,
que son aquel que ti sabes.
Agua menudita llueve
que se llenan los canales,
abre, mi vida, la puerta,
que soy aquel que tu sabes.
265.-Comparadiño te teño
cos coios da túa rúa:
que todo o mundo os pisa
e non se queixan de nada.
265.-Comparadito te tengo
con las piedras de tu calle:
que todo el mundo las pisa
no se quejan de nadie.
Polas portas dos pobres
e tamén as dos ricos,
entran cantares galegos,
con aires de vilancicos.
Por las puertas de los pobres
y también las de los ricos,
entran cantares gallegos,
con aires de villancicos.
Eu pareime a contemplar
o resplandor da lúa,
sentín unha voz que dicía
couza boa, non hai ningunha.
Yo me paré a contemplar
el resplandor de la luna,
sentí una voz que decía
polilla buena, no hay ninguna.
As cousas de relación,
son temas de asunto,
máis que piadosa unción
necesitan moito unto.
Las cosas de relación,
son temas de asunto,
más que piadosa unción
necesitan mucho unto.
Disque entre patrón-cliente
é coma na relixión:
seica máis cás boas obras
interesa a intención.
Dicen que entre patrón-cliente
és como en religión:
que más que buenas obras
interesa la intención.
270.- Lindo que estás a porta
para ti non hai nada dentro
dá a volta pola rúa
mira por onde corre o vento.
270.- Lindo que estás a la puerta
para ti no hay nada dentro;
da la vuelta por la calle
mira donde corre el viento.
Adiante, Xosé, María
e Xesús, a mesma casa,
dun profesional que avisa,
que o tempo non perdoa, pasa.
Adelante, José, María,
y Jesús, la misma casa,
un profesional avisa,
que el tiempo no perdona, pasa.
Homes egrexios opinan
que nun Estado que é laico
a relixión no Ensino
é un privilexio arcaico.
Homes ilustres opinan
que en un Estado que es laico
la religión en la Enseñanza
es un privilegio arcaico.
Artilleiro tú, artilleiro teu pai,
artilleiro teu avó e teu tío,
¿cómo queres que te arme
se es da artillería?.
Artillero tú, artillero tu padre,
artillero tu abuelo y tu tío,
¿cómo quieres que te arme
si eres de la artillería?.
Polo teu querer, miña loira
perdín o amor de meus pais;
agora que vou polo mundo
loira, ti non me faltes.
Por tu querer, mi rubia
perdí el amor de mis padres;
ahora que voy por el mundo
rubia, tu no me faltes.
275.- Nunha rúa sen límite
eu canseime de esperar
por se chegase unha Raíña
que a quería saudar.
275.- En una calle sin fin
yo me cansé de esperar
por si llegase una Reina
que la quería saludar.
Teus pais andan dicindo
que eu a ti non te igualo;
será eso en canto a diñeiro
pois no demáis che gaño.
Tus padres andan diciendo
que yo a ti no te igualo;
será eso en cuanto a dinero
pues en lo demás te gano.
¿Lémbraste cando puxeches
as tuas mans sobre as miñas
e chorando dixéchesme
que nunca me olvidarías?.
tus manos sobre las mías
y llorando me dijiste
que nunca me olvidarías?.
Unha sala e unha mesa,
unha copa, viño e pan:
os irmáns afanámonos
en traballar con afán.
Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan:
los hermanos nos afanamos
en trabajar con afán.
Señor, dámosche as gracias
pola vida, terra e sol.
Señor, queremos contar
as grandezas do tu amor.
Señor, te damos las gracias
por la vida, tierra y sol.
Señor, queremos contar
las grandezas de tu amor.
280.- Alá enriba en esos montes
está un paxaro chorando
porque escapou o seu amante
e agora non pode encontralo.
280.- Allá arriba en esos montes
está un pájaro llorando
porque se marchó su amante
y ahora no puede hallarlo.
O mundo é un carnaval
con carauta de traidor,
quen non al leva na cara
a leva no corazón.
El mundo es un carnaval
con careta de traidor,
quien no la lleva en la cara
la lleva en el corazón.
Se antes sobraba a xente
para traballar, agora;
ante a falta de galegos
ten que vir de fóra.
Si antes sobraba gente
para trabajar, ahora;
ante a falta de gallegos
tienen que venir de afuera.
Os partidos estatais
abusando do dominio
intentan que a etnia galega
padeza o exterminio.
Los partidos estatales
abusando del dominio
intentan que la etnia gallega
padezca el exterminio.
Agora veñan eleccións
moderadas ou obxectivas
pénsanse en conmocións
as chamadas forzas vivas.
Ahora vengan eleciones
moderadas u objetivas
se piensa en conmociones
las llamadas fuerzas vivas.
285.- A xente normal cavila
que a única solución
e que siga adiante o pobo
e avance a constitución.
285.- La gente normal cavila
que la única solución
es que siga adelante el pueblo
y avance la constitución.
O tempo xa pasado
do século Dezanove
industrialízanse os españois
e manda chover e chove.
El tiempo ya pasado
del siglo Diecinueve
industrialízanse los españoles
y manda llover y llueve.
Cantas voltas dá o vento
na rebusca do seu camiño
eu así as dou co meu amor
na rebusca dun anxeliño.
Cantas vueltas da el viento
en busca de su camino
yo así las doy con mi amor
en busca de lo divino.
O día que eu nacín
meu1 pai non tiña nacido
bautizaron o meu avó
eu servinlle de padriño.
1= meu pai era un neniño
El día que yo nací
mi padre no había nacido,
bautizaron a mi abuelo,
yo le serví de padrino.
En castela o castelán
en galicia o galego,
a ver se quedamos sen pan
ó cantar as de “Diego”.
En Castilla el castellano
en galicia el gallego
así se habla a un hermano
al cantar las de “Diego”.
290.- Moitos señores e nobres
aproveitan a ocasión
para conseguir un dereito
dito de alta representación.
290.- Muchos señores y nobles
aprovechan la ocasión
para conseguir un derecho
dicho de alta representación.
Ata o Congreso, senado
de presentación había,
que os señores non gastaban
ningún diñeiro por día.
Hasta el Congreso, senado
de presentación había,
que señores no gastaban
ninguna pecunia al día.
O día que ti triunfaches
entendín nese instante
que ti serías aquel
no meu ser, cabaleiro andante.
El día que tu triunfaste
entendí en ese instante
que tú serías aquel
en mi ser, caballero andante.
O deus Mercado-Comercio
para obte-lo seu proxecto
non nos ten coma persoas
manéxanos coma obxecto.
El dios Mercado-Comercio
para obtener su proyecto
no nos tiene como personas
nos maneja como objeto.
Están os teitos brancos
de neve que tivo caído,
abre miña vida a porta
que veño morto de frío.
Están los tejados blancos
de la nieve que ha caído,
abre mi vida la puerta
que vengo muerto de frío.
295.- Por fortuna hai persoas
que colaboran con gusto
a que se vaia impoñendo
iso do “comercio xusto”.
295.- Por fortuna hay personas
que colaboran con gusto
que se vaya imponiendo
eso del “comercio justo”.
Cantaré, G a l i c i a.
en lingua galega,
consuelo de males,
olvido de dor e pena.
Cantaré, G a l i c i a.
en lengua gallega,
consuelo de males,
olvido de dolor y pena.
Os crentes hemos saber
que estaremos en pecado
se permitimos que o pobre
famento continúe estafado.
Los creyentes hemos saber
que estaremos en pecado
si permitimos que el pobre
hambriento continúe estafado.
Quen rouba a materia prima
crea un mercado mundial
que disque non ten fronteiras,
é todo a favor do Capital.
Quen roba la materia prima
crea un mercado mundial
que cierto no tiene fronteras,
es todo en favor del Capital.
O querer é costa arriba
olvidar é costa abaixo:
eu camiñarei ata arriba
aínda que me coste traballo.
El querer es cuesta arriba
olvidar es cuesta abajo:
yo caminaré hacia arriba
aunque me cueste trabajo.
300.- Dis que te vas, te vas,
puidéraste xa haber ído,
se te foras fai un ano,
teríasme xa en olvido.
300.- Dices que te vas, te vas,
te pudieras ya haber ído,
si te fueras hace un año,
me tendrías ya en olvido.
Quen ben está, ben está,
deixate estar así, miña filla,
non procures correr mundo
tampouco lonxanas vilas.
Quien bien está, bien está,
déjate estar así, mi hija,
no procures correr mundo,
tampoco lejanas villas.
Duro cravo me cravaches
con ese teu maldicir
con ese louco pedir
no sei qué queres de min.
Duro clavo me clavaste
con ese tu maldecir,
con ese loco pedir
no sé qué quieres de mí.
Un zoqueiro foi a misa
e como non sabía rezar,
andaba polo altar:
¿hai zocos para remendar?.
Un zapatero fue a misa
y como no sabía rezar,
andaba por el altar
¿hay zuecos para remendar?
Heiche de dar, meu querido,
heiche de dar, que o teño,
heiche de dar, moi querido
o anel para o dedo.
Te he de dar, mi querido,
te he de dar, que lo tengo,
te he de dar, muy querido
el anillo para el dedo.
305.- Os valecos e monteses
traballaron con gran ilusión
que por facerse marqueses
alcanzaron a súa perdición.
305.- Los valecos y monteses
trabajaron con gran ilusión
que por hacerse marqueses
alcanzaron su perdición.
Santa Xusta de Moraña
ela é a miña madriña
e hame de manda-la Pascua
pola súa criadiña
Santa Justa de Moraña
ella és mi madrina
y me ha de mandar la Pascua
por su criadina
Xosé pensa en repudiarte
e ti en verte abandonada;
por esa noite, María,
has de amencer mañá clara.
José pensa en repudiarte
y tú en verte abandonada;
por esa noche, María,
has de amanecer mañana clara
O home que sae mal,
non reñirlle nin pegarlle;
o castrón que tira ó monte
non hai cabreiro que o garde
El hombre que sale malo,
no reñirle ni pegarle;
el castrón que tira al monte
no hay cabrero que le guarde
Á túa porta meniña
hai dúas horas que chamo.
Non naciches para amores
que te-lo sono pesado
A tu puerta neniña
hace dos horas que llamo.
No naciste para amores
que tienes el sueño pesado
310.- Quítate de diante, quítate
cara de tixola queimada
que se me arrevolve o corpo
de mira-la túa cara tostada
310.- Quítate de delante, quítate
cara de sartén quemada
que se me revuelve el cuerpo
de tanto mirar tu cara tostada.

Carta dun fillo

Meu querido educa - profe:
 • 1.- Non me deas todo o que eu a Ti che pido.
  Ás veces, só che pido para averiguar e ver
  ata cando poido coller.

 • 2.- Non me berres
  Respétote menos cando me berras;
  e ensínasme tamén a min a berrar.
  Eu non o quero facer.
 • 3.- Non esteas sempre
  dándome ordes.
  Se en vez de mo mandar,
  me pedíra-las cousas
  de cando en vez,
  eu faríao máis axiña
  e con máis gusto.

 • 4.-Cúmpreme as promesas,
  boas ou malas.
  Se me prometes un premio, damo;
  pero tamén se é un castigo.

 • 5.- Non me compares con ninguén,
  especialmente cos meus irmáns.
  Se me fas sentirme mellor
  cós demais,
  alguén vai sufrir;
  se me fas sentirme peor,
  serei eu quen sufre.

 • 6.-Non cambies tan axiña de opinión
  sobre o que teño que facer.
  Decide e mantén esa decisión.

 • 7.- Déixame que me valla por min mesmo.
  Se ti o fas todo por min,
  eu nunca poderei aprender.

 • 8.- Non digas mentiras diante de min.
  nin me pidas que as diga por ti,
  aínda que sexa
  para te sacar dun apuro.
  Fasme sentirme mal
  e perde-la fe no que me dis.

 • 9.-Cando eu fago algo que está mal,
  non me esixas que che diga
  por que o fixen.
  As veces non o sei.

 • 10.-Cando esteas equivocado en algo,
  admíteo,
  e medrará a boa opinión
  que eu teño de ti,
  e así ensinarasme tamén a min
  a admiti-las miñas equivocacións.

 • 11.- Trátame coa mesma amabilidade
  e cordialidade
  coas que tratas ós teus amigos.
  Porque sexamos familia
  non quere dicir que non poidamos ser
  tamén amigos.

 • 12.-Non me digas que faga unha cousa
  que ti non fas.
  Eu aprenderei sempre o que ti fagas,
  aínda que non mo digas.
  Pero nunca farei o que ti me digas
  e non o fagas.
 • 13.-Apréndeme a amar
  e a coñecer a Deus.
  Aínda que no colexio
  ou na catequese
  mo queiran aprender,
  de nada me serve se vexo que ti
  nin amas nin coñeces a Deus.
 • 14.-Cando che vaia contar
  un problema meu, non me digas:
  "Non teño tempo para parvadas".
  ou: "Iso non ten importancia".
  Trata de comprenderme
  e de axudarme.
 • 15.- E quéreme moito. E dimo.
  Non sabes canto gusto me dá
  oírcho dicir,
  aínda que a ti
  non che pareza necesario dicirmo.
 • 16.-¿Quen non ten olvida
  faiche chorar?.
  Ata pronto

 • Continuará
  .

  <- - - Pinchen para enviar correo...


  volver...