Aula 1º

línea de de división

Tema 4.-Martuxiña.
.
Nesta unidade estudiarás
Conceptos
Procedementos
Actitudes
Obxectivos didácticos
. USO de b e v.
. A narración: a tradición oral, os textos narrativos.
. O campo semántico: a cabeza.
. A voltas co vocabulario: o sufixo -udo / -uda.
. O substantivo: clasificación semántica; xénero (formación do feminino, substantivos variables e invariables); número (formación do plural); frase nominal e frase substantiva.
. As diferencias entre sexo e xénero. O sexismo na sociedade, sexismo na linguaxe.
. A sílaba: sílaba átona e sílaba tónica. Palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas e polisílabas. O ditongo, o tritongo e o hiato.
. A diferencia entre fundir e afundir.
. Uso con corrección de b e v.
. Busca de información sobre seres fantásticos lendarios e sobre lendas da propia comarca.
. Identificación dos elementos dun texto narrativo, así como das distintas partes da súa estructura.
. Elaboración de textos narrativos.
. Realización de actividades de ampliación do léxico propio do campo semántico tratado (a cabeza).
. Creación de adxectivos a partir de substantivos engadindo o sufixo -udo / -uda.
. Identificación e clasificación de substantivos dependen do do significado, do xénero e do número.
. Recoñecemento, diferenciación e análise sintáctica de frases nominais e frases substantivas.
. Observación e análise crítica dos comportamentos, xuízos e opinións da sociedade respecto do sexo.
. Clasificación das palabras dependendo do número de sílabas que as forman.
. Recoñecemento dos ditongos, tritongos e hiatos.
. Recoñecemento da di~erencia de significado e emprego correcto de fundir e afundir.
. Interese por adquirir dun xeito progresivo un léxico cada vez máis amplo e preciso.
. Valoración das expresións lingüísticas propias do galego.
. Valoración crítica de textos propios e alleos, tendo en conta a súa corrección, coherencia e adecuación.
. Coidado na presentación dos textos escritos que se elaboren.
. Valoración dos contos populares como expresión dunha cultura propia.
. Coidado na presentación dos textos escritos que se elaboren.
. Actitude crítica perante as expresións e os textos que comportan algún tipo de discriminación de carácter sexista.
. Aceptación razoada das normas de funcionamento da lingua.
. Usar con corrección b e v.
. Investigar sobre seres fantásticos lendarios e sobre lendas da propia comarca.
. Traballar a comprensión e análise textual.
. Adquirir unha maior amplitude de léxico propio do campo semántico tratado (a cabeza).
. Traballar a formación de adxectivos a partir de substantivos engadindo o sufixo -udo/-uda.
. Identificar e clasificar substantivos dependen do do significado, do xénero e do número.
. Recoñecer, diferenciar e analizar sintacticamente frases nominais e frases substantivas.
. Analizar criticamente os comportamentos, xuízos e opinións da sociedade respecto do sexo.
. Clasificar as palabras dependendo do número de sílabas que as forman.
. Recoñecer os ditongos, tritongos e hiatos.
. Empregar correctamente fundir e afundir.
Ó final serás capaz de realizar máis accións...

-------


Tema 4.- De compras
.
------
Nesta unidade estudiarás
Comprendemos
e expresámonos
Ampliámolo
noso saber
Máis sobre
a lingua
Recursos
para aprender
*Lemos
e entendemos.
*A publicidade

Lingua oral
Xogo de situación

Lingua escrita
Anuncio por palabras

*Comunicación
e sociedade

*Linguaxe non sexista

*Lingua literaria
*O contexto

*Gramática
O substantivo: tipos
o xénero
e o número

*Vocabulario
Derivación:
os prefixos

*Ortografía
A coma

Clasificación
de palabras segundo
a posición da sílaba
tónica

A definición
descritiva
Ó final serás capaz de...
-----

Lemos e entendemos Comprendemos e expresámonos

-Reflexionade sobre as seguintes cuestións.

  • ¿Gústache ir de compras? ¿Acompañas ós teus pais cando se fan as compras para a casa?
  • ¿Pensas que o feito de que un producto estea anunciado nas revistas, na radio ou na TV inflúe para que o compres? ¿Por que?
- Contrasta as túas opinións coas doutros compañeiros e compañeiras.

¡Sorrí sen medo!.
Co dentrífico
Dentesán.
dentadura sa e moi branca.

Tema 4.-Plataforma
.
Nesta unidade estudiarás
A información
Reflexión sobre a lingua
A lingua literaria
* Análise e comprensión dunha noticia.
* A estructura do diario.
* Formación de palabras compostas
Lingua e comunicación

* Elaboración de noticias.

* As categorías gramaticais.
* O substantivo: tipos, xénero e numero.* Uso do punto e seguido e do punto e á parte.
* Uso das maiúsculas.
* O acento gráfico en graves e agudas.

* Estrofas de número fixo de versos: pareado, tercetiña, terceto, terceto encadenado, cuarteta, serventesio, redondilla, cuarteto, soneto.
* Recursos literarios fonéticos: aliteración e onomatopeia.
Ó final serás capaz de...
* Comprende-lo contido e identifica-la estgructura das noticias e do xornal e elaborar noticias.
* Comprometerse persoalmente na mellora e conservación do medio ambiente.
* Aprecia-la necesidade das normas de circulación e da precaución como medios de prevención de accidentes.
* Formar palabras por composición.
* Identificar e clasifica-los diferentes tipos de nomes que hai e a formación do feminino e do plural.
* Puntuar correctamente os textos.
* Aplica-la ortografía da palabra con corrección.
* Identifica-las estrofas con número fixo de versos e os recursos literarios fonéticos.
-----

A).- A información

1.-Reflexiona sobre o comportamento co medio.


Lectura


A Brent Spar , podería ser afundida mañá no Atlántico
plataforma petrolífera
Onte foron liberados os dous pilotos do helicóptero que o domingo deixaron na plataforma petrolífera Brent Spar da compañía Shell a dous membros da organización ecoloxista Greenpeace, que queren impedir que a plataforma sexa afundida nunha fosa do Atlántico como pretende a Shell. Greenpeace sinalou onte que os seus colaboradores non evacuarán a Brent Spar, que hoxe podería alcanza-lo punto, ó norte de Escocia, onde vai ser afundida, o que podería ocorrer mañá. 0 buque Solo desa organización diríxese ó lugar para impedir que Shell a afunda.

Institucións e empresas danesas ameazaron con. boícotea-los productos da Shell, mentres o ministro de Economía de Alemaña, Günter Rexrodt, vetará no seu ministerio repostar en estacións da firma británica. 0 democristián Rainer Eppelmann pediu que se boicoteen tamén os productos da petroleira Esso, que ten unha participación.do 50 por cento na Brent Spar

Greenpeace solicitou do Goberno de Londres que anule a autorización dada á Shell para que afunda a Brent Spar, pois contén “unhas 5 500 toneladas de productos petrolíferos e máis productos químicos tóxicos dos que a empresa recoñece”, ademais de resíduos radioactivos. 0 premíerbritánico, John Major, afirmou onte que apoia a decisión de afundi-la Brent Spar.

0 Correo Galego, xuño de 1995.

evacuar: desocupar
boicotear: intentar prexudicar
vetar: prohibir
resíduos: restos, desperdicios.
premíer: nome que os ingleses lle dan ó seu Presidente do Goberno

-----continuará--

Dín, dín que o querer
fícase coa morte,
eu quérote coa alma
porque a alma nunca morre.

línea de de división

Cadro de versos populares
GALEGO
CASTELAN
Unha froita naceu verde
cor que co tempo perdeu,
o corazón naceu libre,
e a Virxe mo embeleceu.
Una fruta nació verde,
el tiempo la maduró;
mi corazón nació libre,
y la Virgen lo embelleció.
------------------------------------------------

Pinchen para suxerencias, propostas...


volver... -----