Aula 2º

línea de de división

Tema 12.-Quotidianía delirante
.
Nesta unidade estudiarás
Conceptos
Procedementos
Actitudes
Obxectivos didácticos
. A linguaxe verboicónica. Os cómics.
. Os pronomes de solidariedade.
. Os tipos de plano.
. Os principais elementos que constitúen a linguaxe do cómic: as imaxes en movemento e as metáforas visuais.
. Campo semántico: a banca.
. A derivación verbal: o sufixo -mento.
. O modificador. Tipos de unidades que desempeñan a función de modificador.
. As etiquetas dos alimentos.
. As propiedades do texto: os nexos oracionais (as conxuncións), as palabras comodín.
. Corrección ortográfica: desenvolver e desenrolar.
. Literatura: Xosé Luís Méndez Ferrín.
. Manexo do diccionario á hora de contextualizar o vocabulario que aparece nas lecturas.
. Recoñecemento e análise das características propias das linguaxes verboicónicas empregadas polo cómic.
. Identificación dos pronomes de solidariedade.
. Identificar os tipos de plano: xeral, enteiro, americano, medio, plano, detalle, picado e contrapicado.
. Lectura de cómics identificando as imaxes en movemento e as metáforas visuais.
. Realización de actividades de ampliación do léxico propio do campo semántico tratado: a banca.
. Formación de substantivos abstractos de acción a partir de bases verbais.
. Recoñecemento das funcións sin tácticas que realiza o modificador e os distintos tipos de unidades que funcionan como tal.
. Interpretación da información contida nas etiquetas de productos alimenticios.
. Uso correcto das conxuncións dentro das oracións.
. Corrección no uso de desenvolver e desenrolar.
. Recoñecemento das relacións entre obras, autores e o momento histórico en que xorden.
. Actitude positiva cara ás actividades de clase que axuden a mellorar a competencia comunicativa.
. Interese pola realización de cómics ou de calquera outra forma de expresión gráfica.
. Interese por adquirir e utilizar dun xeito progresivo un léxico cada vez máis amplo e preciso.
. Curiosidade por coñecer as estructuras sin tácticas.
. Valoración da importancia da información contida nas etiquetas de productos alimenticios.
. Aceptación razoada das normas de funcionamento da lingua.
. Interese pola literatura galega actual.
. Traballar a comprensión e análise textual no cómic.
. Recoñecer e analizar as características propias das linguaxes verboicónicas empregadas polo cómic.
. Identificar os prono mes de solidariedade.
. Identificar e coñecer os elementos que forman un cómic e elaborar o cómic a partir dunhas paUtas establecidas.
. Crear unha comicteca no centro. . Adquirir unha maior amplitude de léxico propio do campo semántico tratado (a banca).
. Formar substantivos abstractos de acción a partir de bases verbais.
. Recoñecer o modificador nunha oración e os distintos tipos de unidades que funcionan como tal.
. Interpretar a información contida nas etiquetas de productos alimenticios.
. Valorar a importancia da información contida nas etiquetas de productos alimenticios.
. Usar correctamente as conxuncións dentro das oracións.
. Empregar correctamente as palabras desenvolver e desenrolar.
. Recoñecer a importancia da figura de Xosé Luís Méndez Ferrín na literatura galega.
. Valorar o feito literario como producto lingüístico, estético e sociocultural.
. Interesarse pola literatura galega actual.
Ó final serás capaz de realizar moitas accións...
----------------------------------
Análise sintáctico

 

 A función de Modificador dáse no interior das frases. Os modificadores cualifican un substantivo, un adxectivo ou un adverbio

 

      Unha casa vermella

 

                 CD

 


     DET         NOM   

                   f  substantiva

 

                   N         MOD

 

    Art       subst      adxect 

 Unha      casa          vermella

    Nun terreo de meus pais

               C.C. 

         f preposicional

 

 REL               TERMO

                       f nominal

 


           DET             NOM

                          f  substantiva

 

                        N          MOD   

                                  f  preposici  

 

                                  REL     TERMO

                                             f  nominal

 


                                           . DET      NOM    prep.. art.        subs     pre  posesi   sub              

   en     un      terreo      de      meus   pais

 

--------------------------------------

 

Portocelo goza a victoria  festiva

                   Oración predicativa transitiva

 


SUX         PRED         CD

                         f   preposici       

 

                        REL         TERMO

                                         fr substa.

 

                                     Nuc     MOD

 


subs      verbo  prep..    subs    adz

 

Portocelo goza  a    victoria   festiva   

Eu  visitei  un coche moi antigo

  Oración Predicativa Transitiva

 

Sux  Pred         CD

 


                       fr nom.

 

                      Dt       Nom

                                f  subst 

 


                               N      MOD

                                        fr  adx. 

 


                                      MOD   N

 


prono  verbo  art  subst  adv   adx.

 Eu     visitei  un coche moi antigo

 

O leite que bebo eu             é         de Asturias

                              Oración Atributiva

 

SUX                                   PRED  ATRIBUTO

f nom                                                fr  prep

 


DT  NOM                                      REL     TER

       f subs

 


    NUC      MOD

               Or subor adx

 

                   CD   PRED SUX 

 


Art subst.  Nexo  verb  pro   verbo prep     subst

O  leite      que  bebo   eu       é      de    Asturias

 

A casa da  miña nai      está        nas aforas da cidade

                                            Orac Intransitiva

                                               +

SUX                                     PRED       CC LUGAR

f nom                                                   fr  preposi

 

D    NOM                                       Rel           Termo

          f subs                                                        f nominal

 

 


      NU      MOD                                      DT        NOMINAL

                  f  prepo                                                 f substanti

            Rel    Term                                          NUC     MOD

                     f Nominal                                        f preposici

 


                   Dt     Nominal                                     Rel          Termo

                            f Nominal                                                f Nominal

                           Dt    Nomi                                              Det   Nom

art sub pre  art  pose  subs verbo  pre art  subst    prepo   art    substa

A casa    de a    miña nai    está      en    as  aforas  de      a  cidade

A casa  da   miña      nai    está       nas    aforas        da          cidade

 

 

 

 

 

 

volver...

--
volver...